آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 258,755 1,834,011,575,443 Rls. 61,912,701 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 15,279 1,169,024,057,663 Rls. 39,741,046 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 30,346 193,051,071,139 Rls. 6,522,936 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29371200 انسولين و املاح آن 83 136,434,701,764 Rls. 4,539,333 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214020 سمعک 7,458 129,192,221,789 Rls. 4,315,022 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 48,714 115,027,844,468 Rls. 3,834,806 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30022000 واكسنکها براي پزشكي 7,797 68,464,664,018 Rls. 2,293,052 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 4,519 62,740,424,706 Rls. 2,102,130 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,792 40,671,940,404 Rls. 1,430,133 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9,734 36,689,791,553 Rls. 1,246,725 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 448 35,336,851,389 Rls. 1,170,715 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 29,083,386,523 Rls. 970,838 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,619 25,714,745,372 Rls. 874,339 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,259 21,977,720,688 Rls. 749,509 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 978 21,814,387,695 Rls. 739,791 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,661 19,092,487,414 Rls. 648,989 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 757 10,477,049,893 Rls. 349,175 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 370 7,759,439,739 Rls. 260,096 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 138 6,435,095,531 Rls. 219,548 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,734 6,404,486,501 Rls. 215,847 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,805 5,989,930,836 Rls. 198,810 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85044050 کنترل دور موتورInverter 5,850 3,788,899,145 Rls. 127,314 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,743 2,749,479,424 Rls. 92,284 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 254 2,299,146,492 Rls. 76,657 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 985 2,264,408,197 Rls. 75,556 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 220 2,224,508,620 Rls. 75,563 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,758 1,408,055,643 Rls. 46,907 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 127 1,217,070,000 Rls. 40,311 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 55 1,193,434,592 Rls. 39,845 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 591 1,179,829,974 Rls. 40,238 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 71 1,013,805,867 Rls. 33,668 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 129 1,006,316,312 Rls. 34,964 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13 970,400,318 Rls. 34,053 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 74 942,618,360 Rls. 31,445 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 908,494,500 Rls. 30,313 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 244 875,676,102 Rls. 29,945 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 791 785,403,120 Rls. 26,051 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 190 769,916,538 Rls. 25,538 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 228 743,042,593 Rls. 24,876 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,576 732,440,180 Rls. 24,266 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 240 729,419,427 Rls. 24,497 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 20 716,457,943 Rls. 25,202 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 70 670,854,698 Rls. 22,279 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 425 661,510,080 Rls. 22,080 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 15 651,954,600 Rls. 21,651 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 79 635,726,292 Rls. 22,342 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 282 592,512,554 Rls. 19,780 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 150 552,663,675 Rls. 18,325 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 72 549,325,766 Rls. 18,332 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 30 548,068,885 Rls. 18,296 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 444 538,895,432 Rls. 17,855 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 65 535,306,465 Rls. 17,999 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 151 502,717,520 Rls. 16,933 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 64 490,017,737 Rls. 17,312 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 3 475,113,600 Rls. 15,741 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90261010 فلومتر 25 473,716,623 Rls. 16,329 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 28183010 ژل هيدروا کسيد آلومينيوم گريد دا رويي 300 457,893,260 Rls. 15,883 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 155 455,014,658 Rls. 15,564 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 119 427,600,000 Rls. 14,770 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,631 406,953,381 Rls. 13,611 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 52 394,110,000 Rls. 13,059 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 105 394,086,930 Rls. 13,082 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 700 368,625,628 Rls. 12,300 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 48 345,736,892 Rls. 11,541 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 159 340,298,445 Rls. 11,954 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 225 337,058,194 Rls. 11,960 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 70 336,960,000 Rls. 11,164 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 140 303,447,758 Rls. 10,127 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 606 290,337,079 Rls. 9,719 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30191200 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 50 275,625,165 Rls. 9,131 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 69 271,082,228 Rls. 9,473 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 55 270,560,656 Rls. 9,005 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 41 270,089,431 Rls. 9,073 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4 253,064,427 Rls. 8,656 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5 249,193,964 Rls. 8,345 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 340 247,020,000 Rls. 8,199 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 2,500 243,859,050 Rls. 8,137 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 25 240,750,878 Rls. 8,299 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 49 240,674,214 Rls. 8,183 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15 236,146,480 Rls. 7,842 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 40 232,492,433 Rls. 7,703 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 87 232,384,073 Rls. 8,154 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,180 211,067,429 Rls. 7,056 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 600 200,714,726 Rls. 6,700 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 668 196,998,000 Rls. 6,544 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 23 179,461,607 Rls. 6,216 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 360 162,486,239 Rls. 5,436 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 276 158,214,235 Rls. 5,254 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 75 156,451,418 Rls. 5,266 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 55 152,263,128 Rls. 5,054 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 127 139,186,183 Rls. 4,646 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 252 136,828,706 Rls. 4,634 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 37 135,435,941 Rls. 4,484 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 30 131,730,500 Rls. 4,604 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 30 130,896,285 Rls. 4,604 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 74 128,456,765 Rls. 4,256 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 6 127,280,357 Rls. 4,404 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 55 123,156,753 Rls. 4,078 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 95066220 توپ مخصوص نابينايان 51 120,076,681 Rls. 4,224 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 20 106,618,507 Rls. 3,569 $
مجموع کل
4,022,609,470,483 ريال
مجموع کل
135,926,252 دلار