آمار کل " واردات از" کشور (روماني) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 21,972 71,560,438,255 Rls. 2,413,070 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 960 9,433,521,384 Rls. 330,473 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 13,965 7,935,012,096 Rls. 272,655 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 1,197 3,976,400,000 Rls. 135,254 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 7 1,401,046,500 Rls. 46,873 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 182 1,100,988,959 Rls. 36,923 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 930 780,000,000 Rls. 26,442 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 280 749,992,960 Rls. 25,033 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 38 712,012,398 Rls. 24,085 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 2,500 461,298,240 Rls. 15,283 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 110 321,882,052 Rls. 10,715 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 460 304,590,410 Rls. 10,443 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 760 176,239,272 Rls. 5,931 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 245 159,942,230 Rls. 5,638 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 310 157,184,640 Rls. 5,220 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 186 152,121,800 Rls. 5,115 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 790 133,520,744 Rls. 4,424 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 50 122,376,321 Rls. 4,062 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 68 120,288,000 Rls. 4,045 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 340 58,346,822 Rls. 1,978 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 68 50,200,000 Rls. 1,690 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 70 44,350,202 Rls. 1,480 $
مجموع کل
99,911,753,285 ريال
مجموع کل
3,386,831 دلار
[1]