آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 292,961 3,537,196,194,792 Rls. 119,641,354 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 9,487 1,510,686,116,238 Rls. 50,257,356 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 51,237 759,245,152,502 Rls. 25,401,759 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 45,427 736,781,085,114 Rls. 25,087,068 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 82,753 650,965,661,713 Rls. 21,984,379 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 15,597 509,494,972,076 Rls. 17,322,052 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,787 440,369,292,475 Rls. 14,846,272 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 14,489 429,058,312,003 Rls. 14,818,506 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,929 290,310,967,239 Rls. 9,844,440 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,317 280,924,342,409 Rls. 9,424,326 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 10,380 215,491,367,833 Rls. 7,265,034 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,361 158,424,045,125 Rls. 5,380,797 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 25,216 126,441,124,046 Rls. 4,252,056 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,363 125,776,421,251 Rls. 4,181,490 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 16,062 96,105,557,310 Rls. 3,232,230 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,481 85,101,289,310 Rls. 2,870,952 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 426 82,185,651,118 Rls. 2,836,390 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 10,450 79,899,148,544 Rls. 2,678,300 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 914 63,239,619,135 Rls. 2,104,658 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 103 56,596,142,036 Rls. 1,990,296 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 5,350 49,263,243,012 Rls. 1,720,427 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 988 42,863,654,457 Rls. 1,462,194 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 671 42,520,934,337 Rls. 1,505,672 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 481 38,826,219,459 Rls. 1,296,106 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,948 30,926,250,553 Rls. 1,047,144 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 2,123 30,763,237,517 Rls. 1,044,857 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,814 30,023,823,827 Rls. 1,004,711 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,680 27,025,150,378 Rls. 905,652 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,237 24,137,305,846 Rls. 810,336 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 7 23,444,862,650 Rls. 776,948 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,100 22,406,670,799 Rls. 763,603 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,001 22,327,403,529 Rls. 751,425 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 94 19,308,495,403 Rls. 653,535 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214020 سمعک 2,649 18,944,870,352 Rls. 642,772 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 4,393 17,654,743,944 Rls. 591,403 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,185 17,386,025,158 Rls. 594,920 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 945 16,341,834,458 Rls. 570,805 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,893 15,815,000,000 Rls. 548,561 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064050 كامپوزيت 1,811 13,686,139,868 Rls. 455,798 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 594 13,397,266,305 Rls. 444,116 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,803 13,390,882,174 Rls. 448,555 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,863 13,067,552,734 Rls. 442,916 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 45 10,145,126,864 Rls. 347,332 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 3,889 9,007,545,255 Rls. 310,456 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 2,824 8,817,304,600 Rls. 297,267 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 954 8,298,065,183 Rls. 277,128 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,478 8,072,819,345 Rls. 273,757 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 472 8,067,609,925 Rls. 274,278 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 3,151 7,939,524,737 Rls. 269,297 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 7,024,916,808 Rls. 233,387 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,385 6,798,487,251 Rls. 234,147 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189051 دستگاه سنگکشكن كليه برون اندامي 135 6,725,754,053 Rls. 236,000 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219010 دريچه قلب 122 6,628,111,949 Rls. 226,210 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 6,268,785,281 Rls. 209,728 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 775 6,266,008,100 Rls. 208,090 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 530 6,178,310,900 Rls. 205,202 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 1,421 6,008,533,710 Rls. 200,518 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,440 5,781,601,624 Rls. 197,355 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 2,334 5,698,901,476 Rls. 190,979 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 484 5,628,315,434 Rls. 189,808 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 566 4,985,586,903 Rls. 174,385 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 16 4,589,697,984 Rls. 154,848 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 2,177 4,265,190,477 Rls. 143,963 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 67 4,265,085,853 Rls. 142,378 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 458 3,978,895,864 Rls. 133,240 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,540 3,885,004,200 Rls. 128,672 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,675 3,830,165,200 Rls. 127,402 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 423 3,738,831,557 Rls. 126,747 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4,455 3,622,726,110 Rls. 123,505 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 62 3,517,224,990 Rls. 116,530 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90212100 دندا نهاي مصنوعي 298 3,514,358,403 Rls. 118,210 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,200 3,422,013,465 Rls. 118,249 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 692 3,363,761,035 Rls. 113,226 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,860 3,354,850,880 Rls. 112,477 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 505 3,262,031,667 Rls. 120,617 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 648 3,156,648,069 Rls. 105,375 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 350 3,066,881,187 Rls. 104,177 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 968 3,007,422,728 Rls. 104,347 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 38 2,909,543,254 Rls. 98,979 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 643 2,891,228,054 Rls. 97,764 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 66 2,786,037,933 Rls. 95,651 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,334 2,743,832,072 Rls. 92,010 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 423 2,725,081,009 Rls. 90,966 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 693 2,661,947,658 Rls. 90,154 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 214 2,648,313,849 Rls. 89,168 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 681 2,631,235,773 Rls. 87,813 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 250 2,535,973,500 Rls. 84,025 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 1,064 2,535,652,751 Rls. 84,649 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 143 2,492,724,090 Rls. 82,535 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33051000 شامپوها 1,880 2,463,126,748 Rls. 82,222 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 44 2,279,355,070 Rls. 75,512 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,300 2,209,964,978 Rls. 78,077 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 90 2,208,901,430 Rls. 76,121 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 215 2,184,158,594 Rls. 73,869 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,424 2,074,305,884 Rls. 68,829 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 428 2,042,564,634 Rls. 70,881 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 245 1,999,358,750 Rls. 66,250 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,034 1,985,833,543 Rls. 66,778 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 386 1,965,662,282 Rls. 66,181 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,540 1,962,541,495 Rls. 66,945 $
مجموع کل
11,026,933,471,443 ريال
مجموع کل
372,336,837 دلار