آمار کل " واردات از" کشور (سوازيلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,575 93,762,681,243 Rls. 3,252,604 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,514 36,091,642,037 Rls. 1,282,119 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 2,545 27,098,309,526 Rls. 903,516 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 908 11,507,040,000 Rls. 383,862 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 230 4,963,301,580 Rls. 164,435 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 93 3,946,704,560 Rls. 131,068 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 449 2,104,117,742 Rls. 70,228 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 164 997,914,793 Rls. 33,750 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 300 854,913,440 Rls. 29,040 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 61 802,958,900 Rls. 26,807 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 99 596,377,941 Rls. 19,740 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 35 492,558,749 Rls. 16,443 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,000 337,676,000 Rls. 11,272 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 4 292,536,893 Rls. 9,895 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 200 289,535,932 Rls. 9,664 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 100 186,879,500 Rls. 6,348 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 65 172,144,633 Rls. 5,698 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10 170,649,217 Rls. 5,895 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 16 164,724,123 Rls. 5,572 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 70 121,127,918 Rls. 4,011 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 12 115,143,947 Rls. 4,068 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1 105,521,690 Rls. 3,523 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 432 103,339,976 Rls. 3,423 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 27 102,357,342 Rls. 3,410 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 29199000 -ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 100 84,687,056 Rls. 2,827 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 6 36,991,589 Rls. 1,235 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 12 32,458,539 Rls. 1,084 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 5 13,889,756 Rls. 464 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3 7,697,651 Rls. 255 $
مجموع کل
185,555,882,273 ريال
مجموع کل
6,392,255 دلار
[1]