آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,244 21,569,273,166 Rls. 727,113 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,852 12,915,830,340 Rls. 430,495 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 968 4,118,437,107 Rls. 137,673 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 2,800 2,951,460,000 Rls. 97,724 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 531 2,342,317,710 Rls. 77,715 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 705 2,011,192,651 Rls. 67,470 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 35 1,413,051,899 Rls. 47,171 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,303 1,273,672,000 Rls. 42,220 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 135 732,892,331 Rls. 25,640 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 16 662,064,105 Rls. 21,935 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 50 548,603,800 Rls. 19,250 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 6,141 458,042,928 Rls. 16,145 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 722 390,385,535 Rls. 13,478 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 20 380,463,530 Rls. 13,383 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 377 349,240,226 Rls. 11,684 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4 309,092,230 Rls. 10,612 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 172 304,033,582 Rls. 10,145 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 28 247,567,816 Rls. 8,410 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 140 203,634,302 Rls. 7,034 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 50 166,548,164 Rls. 5,560 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 71 147,573,000 Rls. 4,886 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2 126,611,619 Rls. 4,225 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 852 115,055,656 Rls. 3,853 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 45 113,598,150 Rls. 3,773 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 84 111,587,168 Rls. 3,704 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 350 104,610,601 Rls. 3,493 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 25 100,591,233 Rls. 3,454 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 80 95,978,181 Rls. 3,308 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 200 91,573,746 Rls. 3,057 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 5 87,756,744 Rls. 2,910 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 149 75,192,888 Rls. 2,496 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 200 74,000,000 Rls. 2,488 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 37 67,993,479 Rls. 2,402 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 130 64,990,080 Rls. 2,170 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 290 53,638,480 Rls. 1,791 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 379 52,873,608 Rls. 1,752 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 12 36,084,400 Rls. 1,198 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 105 22,770,412 Rls. 779 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 24 10,476,884 Rls. 350 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 40 10,114,428 Rls. 338 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3 6,167,297 Rls. 205 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 150 5,548,800 Rls. 185 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 75 4,407,177 Rls. 151 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 50 3,536,604 Rls. 119 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4 1,452,508 Rls. 48 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2 559,050 Rls. 19 $
مجموع کل
54,932,545,614 ريال
مجموع کل
1,844,007 دلار
[1]