آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 14,081 782,129,429,128 Rls. 26,228,159 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 75,679 585,837,745,062 Rls. 19,938,705 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 15,790 340,957,376,480 Rls. 11,529,849 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 60,794 337,159,021,314 Rls. 11,681,257 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 16,184 271,412,240,854 Rls. 9,242,883 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 22,367 266,344,245,543 Rls. 8,949,365 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 29,012 256,749,015,959 Rls. 8,533,500 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 82,586 252,044,242,000 Rls. 8,413,178 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 103,539 239,439,558,620 Rls. 8,121,186 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 28,178 239,275,096,982 Rls. 8,023,469 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 37,880 232,604,713,155 Rls. 7,862,017 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 639 227,230,533,222 Rls. 7,654,442 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 102,575 213,446,907,294 Rls. 7,192,451 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 44,207 105,914,911,441 Rls. 3,509,752 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 11,179 97,834,168,862 Rls. 3,266,257 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,087 94,688,035,532 Rls. 3,181,111 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,661 92,027,495,616 Rls. 3,094,699 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 18,766 82,564,949,402 Rls. 2,762,796 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,257 69,871,371,844 Rls. 2,347,440 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 16,900 68,326,917,494 Rls. 2,286,703 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 15,128 68,283,469,398 Rls. 2,291,147 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,380 68,157,708,975 Rls. 2,290,073 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 10,313 54,954,561,658 Rls. 1,859,169 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,579 49,866,018,169 Rls. 1,697,033 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 82,012 36,619,229,463 Rls. 1,246,412 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 7,695 36,425,133,127 Rls. 1,219,023 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,853 32,136,797,571 Rls. 1,095,853 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 856 32,134,083,314 Rls. 1,072,011 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 21069080 کمكمل غذايي، 10,081 31,265,876,872 Rls. 1,061,249 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 12,004 27,839,968,695 Rls. 999,133 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,324 25,979,669,955 Rls. 868,542 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 05111000 اسپرم گاو 293 24,761,694,071 Rls. 846,669 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,371 24,746,999,009 Rls. 837,719 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,898 22,829,123,170 Rls. 771,317 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,258 21,052,731,290 Rls. 709,552 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,712 19,462,708,836 Rls. 655,583 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 930 19,159,974,771 Rls. 646,026 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 21,001 18,178,709,121 Rls. 606,733 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,606 17,835,232,363 Rls. 595,641 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 771 16,387,635,619 Rls. 554,829 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 14,957 15,881,506,657 Rls. 535,102 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,942 15,621,784,719 Rls. 530,125 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 1,984 14,670,624,850 Rls. 487,202 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 6,499 14,128,934,803 Rls. 471,751 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 493 13,794,846,669 Rls. 465,484 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 280 13,690,871,656 Rls. 482,583 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 78,843 13,587,192,288 Rls. 450,276 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 18,600 11,324,076,501 Rls. 400,073 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 313 10,678,706,664 Rls. 365,875 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 2,624 10,327,517,926 Rls. 351,874 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 792 10,106,518,025 Rls. 341,068 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 29,062 10,042,083,864 Rls. 339,674 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 740 9,971,881,310 Rls. 339,486 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051120 جوجه مادر گوشتي يكروزه 4,980 9,827,069,457 Rls. 330,956 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,402 9,582,804,794 Rls. 320,924 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 329 9,443,006,947 Rls. 334,502 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,332 8,390,183,584 Rls. 286,941 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,660 8,321,566,851 Rls. 277,234 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 473 8,220,721,057 Rls. 273,513 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 7,328 7,997,070,218 Rls. 266,803 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,066 7,981,465,454 Rls. 264,364 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 5,312 7,839,761,341 Rls. 259,852 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,057 6,879,438,229 Rls. 236,369 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 750 6,870,864,140 Rls. 236,159 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,486 6,270,210,692 Rls. 217,939 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051130 جوجه اجداد تخم گذار يكروزه 1,997 6,226,471,602 Rls. 209,265 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 517 5,954,327,223 Rls. 205,126 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 280 5,859,287,691 Rls. 194,392 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 5,772,094,495 Rls. 192,520 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 161 5,765,796,968 Rls. 199,856 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 362 5,659,103,927 Rls. 198,838 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,933 5,591,524,869 Rls. 190,922 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,246 5,557,833,907 Rls. 184,304 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,796 5,356,270,501 Rls. 178,097 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,276 5,340,459,521 Rls. 178,696 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 756 5,149,974,942 Rls. 175,092 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 4,904 5,099,527,778 Rls. 174,281 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 910 5,031,478,577 Rls. 168,642 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 11 5,012,540,865 Rls. 167,292 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 710 4,971,636,504 Rls. 167,313 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 132 4,952,781,993 Rls. 166,872 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,146 4,753,328,592 Rls. 158,150 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 1,137 4,662,231,610 Rls. 164,714 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33013000 شبه رزينکها (رزينووئيدها) 10 4,610,781,014 Rls. 163,793 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 490 4,380,480,000 Rls. 145,125 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 140 4,365,220,577 Rls. 144,486 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 867 4,273,926,219 Rls. 141,978 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,636 4,064,913,159 Rls. 138,920 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 248 3,902,303,863 Rls. 130,229 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 516 3,559,595,508 Rls. 118,828 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,090 3,514,312,999 Rls. 124,559 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 176 3,467,513,218 Rls. 117,220 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 3,400 3,366,685,925 Rls. 111,766 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 445 3,300,707,763 Rls. 111,200 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 735 3,160,765,085 Rls. 105,747 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 236 3,123,337,374 Rls. 104,400 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,126 3,119,620,990 Rls. 104,593 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 20 3,081,437,298 Rls. 106,440 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,000 3,002,099,796 Rls. 101,474 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 950 2,951,006,924 Rls. 99,744 $
مجموع کل
5,923,347,389,220 ريال
مجموع کل
199,953,934 دلار