آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 56,329 144,161,124,665 Rls. 4,780,346 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 22,719 118,205,623,730 Rls. 3,950,994 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,311 96,054,904,269 Rls. 3,294,793 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,027 56,554,481,494 Rls. 1,903,001 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 856 32,166,274,089 Rls. 1,079,581 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6,470 25,870,869,726 Rls. 865,297 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,507 18,387,914,106 Rls. 621,900 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 203 10,305,551,249 Rls. 347,080 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 942 8,811,567,991 Rls. 299,867 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,213 5,363,021,447 Rls. 177,997 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 525 4,361,379,660 Rls. 144,512 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 281 3,897,578,400 Rls. 129,173 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,565 3,896,992,768 Rls. 130,703 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 139 3,081,287,646 Rls. 104,728 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 530 2,086,050,000 Rls. 69,422 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 7,026 2,066,506,313 Rls. 72,382 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 90 2,035,646,000 Rls. 67,618 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 306 1,710,130,317 Rls. 57,185 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 333 1,438,789,551 Rls. 47,857 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 715 1,398,504,350 Rls. 47,067 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 56 880,124,999 Rls. 29,382 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 609 712,383,269 Rls. 23,651 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4 692,863,228 Rls. 23,321 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 578 589,155,974 Rls. 19,513 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 80 573,974,019 Rls. 20,190 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 482 450,484,331 Rls. 14,925 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 11 430,000,000 Rls. 14,543 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 180 398,775,040 Rls. 13,204 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,603 393,675,212 Rls. 13,074 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 660 374,041,398 Rls. 12,594 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 133 344,520,396 Rls. 11,501 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 202 331,903,095 Rls. 11,081 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 50 317,441,100 Rls. 11,215 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 333 294,068,849 Rls. 9,740 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 11 286,210,693 Rls. 9,624 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 168 278,543,342 Rls. 9,293 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 256,667,984 Rls. 8,497 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 41 254,953,441 Rls. 8,968 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 7 225,235,085 Rls. 7,517 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 116 222,394,072 Rls. 7,539 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 490 186,252,250 Rls. 6,184 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3 185,237,374 Rls. 6,306 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 4 172,194,208 Rls. 5,865 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4 172,077,554 Rls. 5,743 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 220 171,936,063 Rls. 5,964 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 214 168,772,077 Rls. 5,779 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84138200 بالابرهاي آبگونها 160 129,735,200 Rls. 4,583 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 9 124,281,521 Rls. 4,131 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 115,678,133 Rls. 3,862 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 99 83,287,820 Rls. 2,948 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30 78,696,803 Rls. 2,608 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 29 78,223,564 Rls. 2,752 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 112 68,322,846 Rls. 2,269 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 30 63,592,615 Rls. 2,160 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1 57,965,410 Rls. 1,934 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 280 53,937,000 Rls. 1,800 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2 34,485,911 Rls. 1,151 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 125 27,977,499 Rls. 941 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45 26,380,816 Rls. 874 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 101 18,802,368 Rls. 623 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 22 13,940,782 Rls. 471 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 112 6,742,030 Rls. 231 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 0 505,440 Rls. 17 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 150 59,912 Rls. 2 $
مجموع کل
552,200,698,494 ريال
مجموع کل
18,540,073 دلار
[1]