آمار کل " واردات از" کشور (كانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 127,902 246,455,360,793 Rls. 8,286,018 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 72 30,039,185,252 Rls. 1,028,920 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,306 24,529,025,943 Rls. 829,291 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05111000 اسپرم گاو 106 23,753,699,914 Rls. 787,057 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,644 21,239,338,476 Rls. 724,543 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,689 18,626,989,116 Rls. 621,895 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 163 18,326,196,044 Rls. 611,266 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 29,828 12,861,606,471 Rls. 450,903 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 789 12,698,492,293 Rls. 422,882 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 614 10,960,523,107 Rls. 368,301 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 10,427,275,570 Rls. 348,075 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 139 9,800,380,125 Rls. 345,449 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 297 7,290,199,127 Rls. 245,221 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,043 6,461,548,369 Rls. 215,701 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 655 5,378,381,248 Rls. 187,124 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,277 5,055,915,017 Rls. 171,073 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,237 4,970,216,864 Rls. 165,859 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 70 4,901,548,158 Rls. 162,282 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,755 4,090,131,168 Rls. 141,015 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 139 3,828,890,456 Rls. 131,127 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 05119940 اسپرم از ماهي ها يا از قشرداران ، صدفداران يا ساير آبزيان 3 2,845,302,621 Rls. 95,676 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,193 2,605,784,711 Rls. 88,753 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 80 1,480,558,360 Rls. 52,396 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 850 1,332,439,712 Rls. 44,856 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,050 1,278,749,030 Rls. 44,176 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 200 892,117,912 Rls. 29,556 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 79 857,342,850 Rls. 28,404 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 53 764,498,174 Rls. 26,150 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 142 755,300,313 Rls. 25,624 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 3,000 723,072,000 Rls. 24,000 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,747 646,536,800 Rls. 21,400 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 394 532,967,460 Rls. 17,659 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 106 508,703,485 Rls. 18,173 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 124 487,571,840 Rls. 16,395 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 68 434,347,502 Rls. 14,500 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 71142000 طلاآلات يانقره ا لات ا زفلزا ت معمولي دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها. 870 413,217,866 Rls. 14,187 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30064050 كامپوزيت 1,480 406,566,000 Rls. 13,500 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 69 347,058,500 Rls. 11,500 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 873 323,185,872 Rls. 10,704 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 292,667,989 Rls. 9,841 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 27 247,533,423 Rls. 8,720 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 70 241,765,830 Rls. 8,010 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 20 235,863,900 Rls. 7,870 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 120 209,012,123 Rls. 6,975 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 238 206,425,236 Rls. 7,293 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 5 191,605,086 Rls. 6,525 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 194 163,804,322 Rls. 5,468 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85044020 شارژر باطري 175 113,662,665 Rls. 3,888 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 40 91,978,073 Rls. 3,188 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 30 82,734,744 Rls. 2,762 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 40 74,465,953 Rls. 2,635 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 225 71,146,522 Rls. 2,375 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 18 48,500,000 Rls. 1,710 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 60 46,369,936 Rls. 1,569 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85181000 ميکروفون و پايه آن 25 45,437,700 Rls. 1,509 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 180 37,001,003 Rls. 1,235 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 12 34,999,515 Rls. 1,161 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84672910 موتور آويز برا ي ا ستفاده هاي دندا نسازي و دندا نپزشکي 1 29,658,364 Rls. 982 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 378 20,903,610 Rls. 692 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 15,042,680 Rls. 502 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 62 13,672,960 Rls. 453 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 90 12,840,100 Rls. 425 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 30 12,559,448 Rls. 437 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 0 10,144,641 Rls. 358 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 15 8,911,490 Rls. 315 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 85 7,776,338 Rls. 258 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 0 5,660,345 Rls. 200 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 0 5,591,095 Rls. 198 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 0 5,007,693 Rls. 168 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 40 4,781,550 Rls. 160 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 17 3,570,105 Rls. 119 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 14 2,697,240 Rls. 89 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3 1,505,250 Rls. 50 $
مجموع کل
501,925,521,447 ريال
مجموع کل
16,929,752 دلار
[1]