آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 4,456 9,210,749,548 Rls. 306,380 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,433 7,579,860,106 Rls. 251,887 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,804 6,385,776,291 Rls. 211,836 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,905 6,090,231,051 Rls. 203,313 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 542 4,755,019,492 Rls. 160,043 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 883 4,637,864,605 Rls. 156,358 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,193 4,570,087,891 Rls. 152,990 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,622 4,533,071,235 Rls. 151,869 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 4,224 4,292,078,844 Rls. 142,576 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 4,397 3,903,031,223 Rls. 136,953 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 523 3,701,765,792 Rls. 125,841 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 194 3,253,114,592 Rls. 107,744 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 80 2,831,667,564 Rls. 96,188 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 283 2,524,266,353 Rls. 84,063 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 503 1,974,646,140 Rls. 65,934 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 600 1,852,225,440 Rls. 61,346 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 401 1,808,306,167 Rls. 61,967 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 29 1,741,508,075 Rls. 59,157 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 1,357 1,704,705,197 Rls. 59,115 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 166 1,584,462,800 Rls. 55,684 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 1,754 1,573,794,400 Rls. 52,920 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 202 1,546,092,023 Rls. 52,356 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,194 1,490,696,279 Rls. 51,052 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 295 1,403,307,266 Rls. 47,536 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 1,505 1,366,885,760 Rls. 45,608 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 82 1,207,877,220 Rls. 40,031 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 313 1,154,132,157 Rls. 38,953 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 680 925,239,514 Rls. 30,745 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 99 820,251,983 Rls. 27,678 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 205 806,257,842 Rls. 26,714 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 167 740,700,678 Rls. 24,640 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 1,060 659,300,000 Rls. 21,892 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 366 658,170,100 Rls. 22,198 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 272 593,894,351 Rls. 19,825 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 45 574,250,347 Rls. 20,400 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 110 563,871,758 Rls. 19,154 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 700 550,854,500 Rls. 18,826 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 160 451,642,645 Rls. 15,601 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 40 441,370,099 Rls. 15,222 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 67 439,605,602 Rls. 14,782 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 43 431,901,990 Rls. 15,343 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90321000 ترموستات 43 410,937,559 Rls. 14,598 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 57 391,274,941 Rls. 13,792 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 785 358,240,988 Rls. 11,871 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 36 315,470,304 Rls. 10,745 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 60 312,483,902 Rls. 10,643 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 190 283,275,480 Rls. 9,940 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 29 261,632,126 Rls. 9,239 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 45 251,163,570 Rls. 8,403 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 71 242,248,741 Rls. 8,384 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43 234,543,184 Rls. 8,332 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 52 230,682,758 Rls. 8,147 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 63 224,638,900 Rls. 7,438 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,750 213,344,915 Rls. 7,138 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 218 204,143,009 Rls. 6,905 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4 186,202,992 Rls. 6,163 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 680 172,839,767 Rls. 5,788 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 850 158,894,818 Rls. 5,683 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,376 154,740,960 Rls. 5,142 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 54 112,710,774 Rls. 3,753 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 60 111,863,579 Rls. 3,910 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 59 106,973,216 Rls. 3,673 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 95 100,247,459 Rls. 3,542 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 233 85,651,166 Rls. 2,976 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 298 78,433,600 Rls. 2,618 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 10 77,399,600 Rls. 2,569 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 40 64,271,358 Rls. 2,161 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 72 59,284,800 Rls. 1,968 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 14 56,534,868 Rls. 1,997 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 95069110 دستگاه TRAD MILL 40 53,272,334 Rls. 1,802 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 150 50,544,000 Rls. 1,675 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90261010 فلومتر 170 45,144,000 Rls. 1,500 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 43 39,239,047 Rls. 1,394 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 84 34,130,522 Rls. 1,206 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 4 33,359,040 Rls. 1,105 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 20 33,188,203 Rls. 1,123 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 200 32,936,000 Rls. 1,093 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 2 31,483,718 Rls. 1,044 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 43 24,442,732 Rls. 868 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 100 18,181,444 Rls. 612 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 20 15,655,962 Rls. 519 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 16 15,079,500 Rls. 500 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 0 13,323,888 Rls. 441 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 50 13,170,800 Rls. 437 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 30 12,478,542 Rls. 422 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 50 12,073,200 Rls. 400 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 23 9,849,900 Rls. 327 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1 8,716,380 Rls. 306 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1 8,576,142 Rls. 288 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 24 8,504,186 Rls. 283 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 6 8,396,385 Rls. 279 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 190 8,370,329 Rls. 278 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 90281000 کنتورگاز 25 6,558,600 Rls. 217 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 84716010 صفحه کليد(keyboard) 2 3,140,826 Rls. 111 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 3 1,567,775 Rls. 52 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 0 1,527,984 Rls. 51 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 11 543,636 Rls. 18 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1 388,968 Rls. 13 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 9 343,478 Rls. 11 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1 273,764 Rls. 9 $
مجموع کل
103,339,125,539 ريال
مجموع کل
3,478,622 دلار
[1]