آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 520 80,999,619,640 Rls. 2,751,114 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,328 63,005,736,148 Rls. 2,122,811 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,604 21,115,646,020 Rls. 704,268 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 100 14,337,073,300 Rls. 476,626 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 180 13,225,264,775 Rls. 438,606 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,817 7,826,460,514 Rls. 261,062 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 1,032 5,346,194,792 Rls. 184,759 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,395 3,499,421,740 Rls. 117,132 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 65 3,359,367,222 Rls. 113,101 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29329100 ايزوسافرول 100 2,602,577,359 Rls. 88,226 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 121 2,409,706,050 Rls. 80,406 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,600 2,070,410,901 Rls. 69,706 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 24 2,031,265,449 Rls. 70,132 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 381 2,010,236,470 Rls. 66,616 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 2 1,837,781,600 Rls. 61,906 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 19 1,808,461,671 Rls. 61,307 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 900 1,461,407,641 Rls. 48,801 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 25 1,325,003,256 Rls. 44,812 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,550 1,250,982,203 Rls. 41,760 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 150 1,083,363,651 Rls. 37,498 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 560 1,047,402,553 Rls. 34,755 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 480 1,007,823,413 Rls. 34,601 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 120 864,320,310 Rls. 28,946 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 200 813,476,078 Rls. 28,740 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 75 798,653,141 Rls. 26,664 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 820 789,048,689 Rls. 26,572 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 650 740,234,681 Rls. 26,092 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 293 722,280,329 Rls. 24,462 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 70 522,000,000 Rls. 18,473 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 600 510,161,250 Rls. 17,116 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 185 457,240,051 Rls. 15,585 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 0 332,039,338 Rls. 11,084 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 263 328,701,756 Rls. 11,127 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 505 306,971,969 Rls. 10,179 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 25 306,706,303 Rls. 10,418 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 112 247,649,285 Rls. 8,318 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 120 176,126,222 Rls. 5,893 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 80 123,135,107 Rls. 4,124 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 0 63,917,509 Rls. 2,118 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 100 53,688,270 Rls. 1,953 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 49,067,660 Rls. 1,638 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 3 37,858,000 Rls. 1,273 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 0 6,580,042 Rls. 218 $
مجموع کل
242,911,062,358 ريال
مجموع کل
8,190,999 دلار
[1]