آمار کل " واردات از" کشور (مجارستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,991 38,012,030,762 Rls. 1,267,567 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 340 15,972,378,206 Rls. 546,061 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,203 11,898,511,783 Rls. 404,655 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 64 8,277,846,442 Rls. 279,546 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 124 5,954,060,100 Rls. 200,377 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 224 3,806,658,613 Rls. 127,375 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 411 3,706,990,419 Rls. 123,155 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 70 3,215,372,617 Rls. 107,271 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 500 2,772,698,500 Rls. 92,547 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,723 1,393,374,482 Rls. 46,617 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 190 1,368,758,354 Rls. 46,469 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 80 1,099,500,480 Rls. 36,427 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 345 1,070,320,626 Rls. 35,579 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,100 1,052,322,000 Rls. 34,831 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,557 1,049,699,787 Rls. 35,584 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 65 759,916,950 Rls. 25,350 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 324 718,780,273 Rls. 25,427 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 507 650,566,715 Rls. 21,659 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 347 625,196,557 Rls. 20,742 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 105 339,414,870 Rls. 11,622 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 594 331,730,638 Rls. 11,375 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 10 216,469,680 Rls. 7,185 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 19 200,691,026 Rls. 6,964 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 119 176,708,166 Rls. 5,871 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 32041220 ---گرانول مستربچ 100 151,750,191 Rls. 5,144 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 443 148,631,809 Rls. 4,977 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 4 141,388,538 Rls. 4,695 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 130 122,564,881 Rls. 4,145 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 20 86,321,140 Rls. 2,860 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 320 86,305,000 Rls. 2,887 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 301 82,908,093 Rls. 2,811 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90278010 دستگاه PH متر 58 60,901,520 Rls. 2,023 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 760 56,933,500 Rls. 1,900 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1 42,672,795 Rls. 1,425 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 110 19,151,696 Rls. 634 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 26 13,016,696 Rls. 460 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 15 11,929,790 Rls. 395 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 48 6,021,000 Rls. 200 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 2 3,978,400 Rls. 133 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 90014090 ساير عدسي هاي عينک ا ز شيشه بغيرا ز نوع تک کانون 59 3,056,442 Rls. 101 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 52 1,507,950 Rls. 50 $
مجموع کل
105,709,037,487 ريال
مجموع کل
3,555,097 دلار
[1]