آمار کل " واردات از" کشور (مصر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,144 6,760,959,495 Rls. 227,709 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 75 4,570,325,019 Rls. 151,541 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 283 1,627,724,584 Rls. 57,502 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 15 422,975,702 Rls. 14,345 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 900 393,700,000 Rls. 13,827 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 555 152,302,411 Rls. 5,381 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 900 89,646,480 Rls. 2,970 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,262 48,476,908 Rls. 1,606 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 20 46,100,000 Rls. 1,629 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 58 44,250,853 Rls. 1,572 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 123 24,027,175 Rls. 807 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 90 23,926,320 Rls. 795 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 40 14,491,840 Rls. 481 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 103 10,329,084 Rls. 342 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 90 8,967,000 Rls. 300 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90261010 فلومتر 32 8,892,720 Rls. 295 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 14 3,952,320 Rls. 131 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 15 2,634,880 Rls. 87 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 10 905,790 Rls. 30 $
مجموع کل
14,254,588,581 ريال
مجموع کل
481,350 دلار
[1]