آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 34,423 1,013,625,692,062 Rls. 33,900,569 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 26,018 690,813,903,668 Rls. 23,370,410 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 171,423 668,791,001,042 Rls. 22,454,943 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20,858 193,228,596,479 Rls. 6,554,568 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 21,173 158,381,191,837 Rls. 5,282,067 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181960 دستگاه آندسکوپي 2,621 132,306,102,845 Rls. 4,465,248 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 12,154 118,396,930,372 Rls. 3,957,807 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,417 114,860,085,842 Rls. 3,860,561 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 28,519 112,027,346,742 Rls. 3,729,696 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 4,210 111,863,239,368 Rls. 3,753,539 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,566 92,526,490,324 Rls. 3,108,372 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 12,685 82,698,246,958 Rls. 2,739,399 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,356 82,033,335,978 Rls. 2,873,068 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 1,265 72,673,339,836 Rls. 2,477,223 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,919 66,807,336,351 Rls. 2,296,549 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 14,994 62,082,041,698 Rls. 2,097,379 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 14,470 61,548,625,658 Rls. 2,058,965 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 7,601 51,973,342,883 Rls. 1,740,863 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 4,443 41,002,049,693 Rls. 1,381,828 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219010 دريچه قلب 1,021 40,194,962,088 Rls. 1,351,246 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 5,580 39,363,259,567 Rls. 1,313,205 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 84,958 38,786,395,508 Rls. 1,310,980 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 16,732 36,437,332,182 Rls. 1,234,152 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,259 34,562,285,010 Rls. 1,188,861 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 05111000 اسپرم گاو 30 29,615,114,076 Rls. 1,014,246 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 54,109 29,139,904,790 Rls. 973,838 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,200 27,966,273,006 Rls. 932,985 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 2,784 27,206,008,816 Rls. 939,759 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 17,278 25,510,544,413 Rls. 857,870 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 530 23,444,444,636 Rls. 808,387 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 60,995 22,432,833,552 Rls. 759,757 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,979 22,288,928,778 Rls. 743,805 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 164 21,297,595,092 Rls. 723,107 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 62,030 20,996,814,565 Rls. 706,396 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219020 شنت مغزي 2,382 20,298,772,501 Rls. 679,963 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,080 16,687,958,219 Rls. 556,972 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 2,622 14,144,542,232 Rls. 475,816 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 21069080 کمكمل غذايي، 13,800 12,634,455,075 Rls. 448,826 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,007 12,052,477,054 Rls. 405,236 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,594 11,253,513,645 Rls. 373,598 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 17,800 10,572,473,382 Rls. 352,318 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 592 8,818,729,271 Rls. 300,974 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 8,434,835,908 Rls. 279,679 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 119 8,255,088,582 Rls. 279,499 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01069020 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترلکكننده آفات، بيماريکها و علفکهاي هرزه) 1,821 7,076,448,927 Rls. 240,858 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01012910 اسب براي مسابقه 3,880 6,664,584,876 Rls. 222,001 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 01051140 جوجه مادريكروزه تخم گذار 1,752 6,500,618,842 Rls. 215,366 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 265 6,441,679,140 Rls. 217,527 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 644 6,288,401,420 Rls. 208,969 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,844 5,377,903,511 Rls. 179,883 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84717010 ---ديسك خوان نواري 22,674 5,119,143,269 Rls. 172,103 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 955 4,989,862,454 Rls. 165,813 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,580 4,941,670,500 Rls. 163,884 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,255 4,786,423,258 Rls. 159,017 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 86 4,783,073,054 Rls. 158,811 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 75 3,659,228,701 Rls. 123,165 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 150 3,533,013,200 Rls. 118,801 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 2,441 3,480,103,333 Rls. 116,277 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 230 3,116,783,340 Rls. 103,273 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 103 2,867,106,063 Rls. 95,495 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 6,783 2,580,480,711 Rls. 86,719 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 779 2,574,610,214 Rls. 89,650 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 3,750 2,486,568,760 Rls. 83,217 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 448 2,344,049,532 Rls. 77,612 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 930 2,280,926,873 Rls. 78,623 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 8,856 2,273,743,249 Rls. 75,342 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,238 2,271,021,646 Rls. 75,651 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 5,320 2,225,100,654 Rls. 75,505 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 1,330 2,128,003,220 Rls. 71,734 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 650 2,051,789,628 Rls. 68,484 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 852 1,922,244,229 Rls. 63,972 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 577 1,830,576,465 Rls. 64,673 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 377 1,827,001,969 Rls. 60,867 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 310 1,766,041,494 Rls. 58,618 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85408100 لوله ها و وا لوهاي گيرنده يا تقويت کننده 70 1,700,049,430 Rls. 56,973 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 7,364 1,689,995,632 Rls. 56,134 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 156 1,684,369,737 Rls. 56,865 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 2,230 1,554,402,332 Rls. 54,367 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3 1,523,297,400 Rls. 50,543 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 21 1,431,535,433 Rls. 49,345 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 252 1,429,693,965 Rls. 50,166 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 1 1,330,380,463 Rls. 45,723 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 35 1,319,761,301 Rls. 43,799 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 400 1,302,533,000 Rls. 43,451 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 85044020 شارژر باطري 225 1,287,937,414 Rls. 42,999 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,037 1,198,865,837 Rls. 41,452 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 835 1,142,759,356 Rls. 38,121 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 274 1,107,814,269 Rls. 37,631 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 2,130 1,094,303,573 Rls. 36,908 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 69 1,084,290,041 Rls. 36,251 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,350 1,055,814,793 Rls. 35,036 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,825 931,497,310 Rls. 32,890 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 400 894,354,960 Rls. 30,511 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 64 887,789,455 Rls. 29,443 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 38089930 ---فرمون هاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 22 855,470,751 Rls. 30,238 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1 835,668,660 Rls. 27,737 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 130 718,236,626 Rls. 23,965 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 118 679,808,329 Rls. 23,761 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 85 617,381,250 Rls. 20,503 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 80 609,000,000 Rls. 20,333 $
مجموع کل
4,630,189,655,431 ريال
مجموع کل
155,821,590 دلار