آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 196,825 1,111,213,532,536 Rls. 37,584,006 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 15,688 322,823,065,071 Rls. 10,786,660 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 77,010 262,081,948,692 Rls. 9,001,036 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 2,208 238,903,763,086 Rls. 8,016,155 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 47,606 238,507,603,010 Rls. 8,098,233 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 18,813 226,982,109,386 Rls. 7,592,250 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 37,880 178,903,412,212 Rls. 6,113,345 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 4,913 154,354,743,086 Rls. 5,160,661 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29350010 سيلدنافيل سيترات 6,715 121,708,254,421 Rls. 4,159,970 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,230 116,465,624,453 Rls. 4,067,327 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 22,800 99,825,527,119 Rls. 3,425,039 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 9,020 85,322,580,779 Rls. 2,875,210 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 13,900 81,833,097,183 Rls. 2,729,959 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 39,220 63,898,187,222 Rls. 2,175,390 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 15,284 61,963,121,768 Rls. 2,101,415 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,771 58,663,471,248 Rls. 1,951,713 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 2,099 58,060,953,900 Rls. 1,996,955 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 15,524 55,608,360,384 Rls. 1,892,059 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 14,429 50,646,589,218 Rls. 1,744,475 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 19,320 48,126,496,574 Rls. 1,612,456 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29371200 انسولين و املاح آن 37 46,954,377,391 Rls. 1,559,117 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 6,721 46,410,204,218 Rls. 1,543,809 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 90,160 42,970,816,500 Rls. 1,447,499 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 10,282 41,277,470,678 Rls. 1,393,281 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 27,221 38,990,605,617 Rls. 1,331,005 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 154 38,061,506,374 Rls. 1,351,489 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 7,906 35,115,065,382 Rls. 1,241,069 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 2,655 34,833,371,576 Rls. 1,170,562 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 71151000 كاتاليزورها به شكل تور (Wire cloth) يا شبكه (Grill)،ک از پلاتين 171 34,805,467,785 Rls. 1,199,733 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85235210 كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 8,375 34,097,263,200 Rls. 1,129,703 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 5,173 31,091,100,437 Rls. 1,097,417 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 15,495 29,440,749,444 Rls. 989,971 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 972 29,392,753,930 Rls. 985,042 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 12,537 26,990,877,047 Rls. 917,583 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 996 26,225,040,807 Rls. 885,375 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419040 سفازولين سديم 5,980 22,652,775,596 Rls. 755,735 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 2,605 22,210,520,686 Rls. 749,344 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,066 21,467,275,272 Rls. 719,735 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 7,557 20,094,172,563 Rls. 672,474 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 12,026 19,957,537,638 Rls. 664,170 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 5,019 19,262,834,358 Rls. 646,360 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,156 18,607,161,337 Rls. 630,721 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 8,000 18,438,370,476 Rls. 623,233 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333100 پيريدن و املاح آن 545 17,251,067,244 Rls. 606,124 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224910 ديكلوفناك سديم 10,133 16,733,483,072 Rls. 567,447 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 7,514 15,358,813,810 Rls. 520,803 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 22,430 15,315,355,304 Rls. 515,004 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,770 14,687,531,981 Rls. 505,666 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 10,957 13,395,877,174 Rls. 462,686 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 6,000 13,365,242,375 Rls. 464,109 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 28051200 کلسيم 317 12,952,561,526 Rls. 432,449 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 437 12,733,239,749 Rls. 447,323 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 7,230 12,674,671,947 Rls. 433,279 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 340 12,508,083,880 Rls. 415,230 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333200 پيکپيريدين و املاح آن 4,225 12,505,608,559 Rls. 421,043 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,671 12,076,485,519 Rls. 407,065 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32061990 سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 7,750 11,964,702,205 Rls. 400,865 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,021 11,478,852,000 Rls. 381,205 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 501 10,756,606,186 Rls. 366,712 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 5,531 10,459,996,082 Rls. 348,886 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 6,330 10,340,797,906 Rls. 351,650 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,070 9,501,362,031 Rls. 316,892 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 4,601 9,296,294,913 Rls. 314,107 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 778 8,962,886,792 Rls. 301,187 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335300 آلو باربيتال(INN)، آموباربيتال (INN)، باربيکتال (INN)، بوتال بيکتال(INN)، بوتوباربيتال، سيكلو باربيکتال (INN)، متيل فنوباربيتال (INN)، پنتو باربيتال (INN)، فنوباربيتال(INN)، سكبوتاباربيتال (INN)، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN)؛ املاح اين محصولا 8,000 8,826,551,234 Rls. 298,851 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 150 8,725,497,717 Rls. 302,926 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90330020 ساير ترموكوبلکها 346 8,425,253,459 Rls. 281,309 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,917 8,058,720,435 Rls. 273,508 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29420010 سيتالوپرام 42 7,988,227,229 Rls. 273,852 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,130 7,869,515,776 Rls. 260,804 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,309 7,771,560,361 Rls. 262,803 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,240 7,455,405,344 Rls. 251,664 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29339950 كلومي پرامين 550 7,263,022,408 Rls. 244,412 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29333991 آملوديپين 1,350 7,233,088,031 Rls. 246,766 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29415030 كلاريترومايسين 1,110 7,211,085,001 Rls. 240,722 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 13,203 7,157,195,065 Rls. 246,375 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,942 6,809,672,259 Rls. 231,736 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 6,000 6,669,954,000 Rls. 221,916 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29419050 سفترياكسون سديم 2,000 6,555,149,700 Rls. 217,692 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,017 6,530,199,731 Rls. 226,942 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 1,922 6,406,385,402 Rls. 216,746 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,929 6,399,529,069 Rls. 219,194 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 1,000 6,373,416,748 Rls. 224,939 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 71022190 ا لماس کارنشده يا بطور ساده ا ره شده شکافته شده يا ترا ش دا ده شده براي مصارف صنعتي غيراز 71022110 2 6,285,989,871 Rls. 211,010 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 3,141 5,996,855,444 Rls. 201,113 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 8,000 5,918,113,464 Rls. 201,898 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 995 5,863,886,989 Rls. 195,029 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 4,266 5,762,843,036 Rls. 193,083 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,089 5,629,528,508 Rls. 188,303 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 8,874 5,569,596,274 Rls. 189,194 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 291 5,399,938,250 Rls. 179,424 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 2,030 5,113,391,840 Rls. 170,578 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 529 5,097,455,250 Rls. 169,122 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 9,800 5,074,819,385 Rls. 174,927 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 247 5,062,250,943 Rls. 173,560 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335970 آسيكلووير 150 5,049,981,739 Rls. 169,052 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 1,000 5,035,280,000 Rls. 168,089 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 1,000 4,970,971,260 Rls. 165,942 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29214500 1نفتيل آمين (آلفانفتيل آمين (بتانفتيل آمين)کو مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 1,900 4,955,700,000 Rls. 165,363 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,726 4,918,239,380 Rls. 164,861 $
مجموع کل
4,830,993,550,513 ريال
مجموع کل
163,592,188 دلار