آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,875 27,203,154,318 Rls. 917,223 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 10,596 16,723,057,929 Rls. 567,735 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,310 4,318,060,297 Rls. 143,381 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,104 4,210,121,306 Rls. 141,980 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 3,251 1,850,863,437 Rls. 62,954 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 155 1,813,075,000 Rls. 60,203 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 293 1,397,949,707 Rls. 46,665 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 1,950 827,447,856 Rls. 29,283 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 403 440,394,394 Rls. 14,635 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 200 407,589,732 Rls. 13,543 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 42 334,722,080 Rls. 11,110 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,190 198,971,953 Rls. 6,873 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 415 176,689,005 Rls. 5,944 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 330 158,560,500 Rls. 5,250 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 600 148,064,449 Rls. 4,954 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 335 110,291,463 Rls. 3,661 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 169 101,865,600 Rls. 3,385 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 275 60,511,120 Rls. 2,020 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 100 36,289,176 Rls. 1,205 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 140 29,970,000 Rls. 1,000 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 45 12,073,464 Rls. 403 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 8 2,997,000 Rls. 100 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9 2,971,555 Rls. 99 $
مجموع کل
60,565,691,340 ريال
مجموع کل
2,043,604 دلار
[1]