آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,855 11,306,158,271 Rls. 385,569 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 206 1,642,504,464 Rls. 56,736 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 35 803,090,920 Rls. 26,607 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 88 732,053,116 Rls. 25,631 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 1,322 682,720,758 Rls. 22,783 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 550 596,159,620 Rls. 19,754 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,163 505,590,957 Rls. 16,924 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 18 375,474,370 Rls. 12,843 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 486 312,610,835 Rls. 10,473 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 19 222,738,447 Rls. 7,431 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 52 184,535,124 Rls. 6,161 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 169,187,200 Rls. 5,600 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 60 72,917,545 Rls. 2,467 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 190 65,872,000 Rls. 2,186 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 134 60,404,000 Rls. 2,000 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 88 25,151,880 Rls. 839 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 110 20,508,125 Rls. 685 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 353 20,474,112 Rls. 678 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 66 13,840,412 Rls. 462 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 52 13,568,142 Rls. 453 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 110 12,871,980 Rls. 427 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 30 8,538,154 Rls. 285 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 200 6,534,000 Rls. 217 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 4 6,375,400 Rls. 213 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 6 5,253,274 Rls. 175 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 25 3,946,000 Rls. 133 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 43 3,327,700 Rls. 110 $
مجموع کل
17,872,406,808 ريال
مجموع کل
607,843 دلار
[1]