آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 14,310 76,724,501,008 Rls. 2,593,337 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,516 75,067,030,001 Rls. 2,513,795 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,991 54,749,353,042 Rls. 1,840,612 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 9,286 53,102,887,449 Rls. 1,777,561 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 7,919 52,100,444,326 Rls. 1,748,447 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10,078 48,218,126,763 Rls. 1,662,532 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,403 47,807,478,849 Rls. 1,615,069 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 753 30,078,923,162 Rls. 1,002,781 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,192 29,804,398,102 Rls. 995,044 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 5,977 28,589,006,852 Rls. 978,263 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 11,105 25,024,569,874 Rls. 846,843 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,589 24,429,772,207 Rls. 817,049 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064050 كامپوزيت 1,688 23,459,991,856 Rls. 788,649 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,285 19,479,373,532 Rls. 656,835 $
15 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,500 18,452,647,440 Rls. 614,421 $
16 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,474 17,303,381,299 Rls. 586,379 $
17 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 780 16,801,177,846 Rls. 561,090 $
18 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,810 16,760,174,193 Rls. 566,361 $
19 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 7,774 16,190,049,106 Rls. 550,714 $
20 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,755 13,780,879,071 Rls. 460,349 $
21 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 13,500 10,671,251,360 Rls. 353,540 $
22 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,630 8,878,294,839 Rls. 307,079 $
23 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,270 8,803,776,800 Rls. 291,400 $
24 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 882 8,652,250,344 Rls. 288,745 $
25 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,085 7,264,184,941 Rls. 250,950 $
26 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 1,216 7,092,736,705 Rls. 238,274 $
27 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,012 6,431,068,776 Rls. 215,123 $
28 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 384 5,396,284,190 Rls. 185,226 $
29 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,530 5,284,577,050 Rls. 179,802 $
30 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,015 5,160,897,550 Rls. 174,715 $
31 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,102 5,111,639,849 Rls. 173,136 $
32 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,070 4,878,085,867 Rls. 164,779 $
33 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 297 4,494,136,272 Rls. 149,015 $
34 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 440 3,913,046,303 Rls. 130,644 $
35 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,390 3,803,484,880 Rls. 126,830 $
36 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,219 3,532,970,800 Rls. 118,853 $
37 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 120 3,393,170,008 Rls. 112,761 $
38 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 889 3,362,564,315 Rls. 113,300 $
39 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,252 3,349,386,779 Rls. 112,956 $
40 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 113 3,211,812,002 Rls. 108,000 $
41 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 2,699 3,176,782,465 Rls. 109,934 $
42 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 71 3,148,088,791 Rls. 107,326 $
43 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 32121000 ورقهکهاي داغکزني 3,069 2,904,987,377 Rls. 98,428 $
44 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 618 2,872,799,738 Rls. 97,386 $
45 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,471 2,832,257,091 Rls. 95,754 $
46 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 1,354 2,631,546,229 Rls. 87,847 $
47 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 670 2,631,337,035 Rls. 90,852 $
48 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 30 2,617,620,381 Rls. 88,448 $
49 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 4,697 2,534,721,634 Rls. 87,592 $
50 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 448 2,438,290,522 Rls. 82,913 $
51 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 90 2,371,698,735 Rls. 82,898 $
52 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 313 2,240,354,455 Rls. 75,331 $
53 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 222 2,168,849,790 Rls. 73,350 $
54 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 254 1,954,251,362 Rls. 65,207 $
55 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 463 1,848,302,163 Rls. 61,178 $
56 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 245 1,829,445,227 Rls. 61,719 $
57 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 2,441 1,781,492,354 Rls. 60,552 $
58 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 179 1,762,272,633 Rls. 60,303 $
59 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 2,852 1,756,915,465 Rls. 58,233 $
60 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 347 1,733,560,125 Rls. 57,862 $
61 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 56 1,730,920,513 Rls. 58,040 $
62 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 1,283 1,707,448,512 Rls. 56,568 $
63 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 532 1,509,665,394 Rls. 50,664 $
64 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90183250 سوزن اسپاينال جهت نمونه گيري مايع نخاع 217 1,473,892,379 Rls. 50,101 $
65 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 39 1,421,308,627 Rls. 47,447 $
66 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 340 1,374,316,078 Rls. 46,052 $
67 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 153 1,368,980,732 Rls. 46,976 $
68 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 199 1,361,360,058 Rls. 45,400 $
69 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,514 1,274,294,060 Rls. 42,223 $
70 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 191 1,227,717,239 Rls. 41,071 $
71 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 367 1,226,876,356 Rls. 40,709 $
72 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 510 1,174,284,591 Rls. 39,525 $
73 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 554 1,164,827,253 Rls. 40,842 $
74 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 71 1,145,615,254 Rls. 37,984 $
75 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 252 1,140,633,149 Rls. 37,829 $
76 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 2,310 1,133,756,905 Rls. 38,665 $
77 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 678 1,129,110,470 Rls. 37,756 $
78 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 615 1,126,850,679 Rls. 38,195 $
79 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 19 1,110,548,880 Rls. 36,960 $
80 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 287 1,052,544,711 Rls. 35,965 $
81 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 411 1,031,933,794 Rls. 34,455 $
82 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 312 1,028,896,074 Rls. 35,408 $
83 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 24 991,013,000 Rls. 32,870 $
84 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90192010 ---نبولايزر 450 958,004,765 Rls. 31,815 $
85 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84821000 بلبرينگ. 237 954,394,761 Rls. 31,647 $
86 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,807 952,543,225 Rls. 32,466 $
87 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 910 946,685,980 Rls. 33,859 $
88 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 432 936,755,203 Rls. 31,036 $
89 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90181939 ----اجزاء وقطعات دستگاه ضربان قلب جنين 19 931,707,117 Rls. 31,479 $
90 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85064030 قوه هاي دکمه اي(round cell) بااكسيد نقره 320 863,664,036 Rls. 29,416 $
91 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 326 853,250,363 Rls. 28,497 $
92 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 105 823,411,942 Rls. 28,254 $
93 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 269 816,834,400 Rls. 28,193 $
94 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 340 800,544,202 Rls. 28,062 $
95 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90112000 ميکروسکوپها,برا ي فتوميکروگرا في,سينوفتوميکروگرا في يابرا ي ميکروپروژکسيون 124 788,879,582 Rls. 26,131 $
96 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 632 783,483,483 Rls. 26,550 $
97 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 54 751,913,419 Rls. 25,720 $
98 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 772 733,536,817 Rls. 24,645 $
99 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 300 718,270,920 Rls. 24,176 $
100 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 129 704,352,575 Rls. 24,170 $
مجموع کل
891,070,386,676 ريال
مجموع کل
30,032,192 دلار