آمار کل " واردات از" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 1,500 72,534,524,520 Rls. 2,507,491 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 6,086 33,551,916,000 Rls. 1,150,468 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي كريستال مايع; دستگاههاي ليزروا پتيكي مشمول 9013 1,735 21,307,968,000 Rls. 708,000 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,060 10,117,670,000 Rls. 335,000 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 85261000 دستگاههاي را دا ر 40 6,731,404,320 Rls. 236,198 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 82 4,731,185,250 Rls. 156,750 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 668 687,535,390 Rls. 23,253 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 380 197,037,120 Rls. 6,540 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 80 185,647,000 Rls. 6,198 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 373 91,888,303 Rls. 3,068 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 180 31,840,817 Rls. 1,065 $
مجموع کل
150,168,616,720 ريال
مجموع کل
5,134,030 دلار
[1]