آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خرم آباد ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 91,538 6,817,027,939 Rls. 227,210 $
2 12 1394 خرم آباد ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 73,351 6,550,675,313 Rls. 217,865 $
3 12 1394 خرم آباد ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 48,605 5,924,058,322 Rls. 196,317 $
4 12 1394 خرم آباد ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 83,203 5,325,989,529 Rls. 176,846 $
5 12 1394 خرم آباد ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 39,860 4,247,605,838 Rls. 141,334 $
6 12 1394 خرم آباد ترکيه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 46,390 4,242,547,200 Rls. 142,081 $
7 12 1394 خرم آباد ترکيه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 17,227 2,539,714,984 Rls. 84,217 $
8 12 1394 خرم آباد ترکيه 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 10,112 1,936,744,140 Rls. 64,958 $
9 12 1394 خرم آباد ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 8,635 517,888,800 Rls. 17,160 $
10 12 1394 خرم آباد ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,715 376,139,808 Rls. 12,498 $
11 12 1394 خرم آباد ترکيه 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,695 310,895,200 Rls. 10,300 $
12 12 1394 خرم آباد ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 4,937 295,923,780 Rls. 9,874 $
13 12 1394 خرم آباد ترکيه 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 946 285,926,368 Rls. 9,464 $
14 12 1394 خرم آباد ترکيه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,515 228,946,536 Rls. 7,578 $
مجموع کل
39,600,083,756 ريال
مجموع کل
1,317,701 دلار
[1]