آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 197,109 17,596,263,310 Rls. 593,410 $
2 12 1394 خوي ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 137,589 14,013,691,979 Rls. 470,550 $
3 12 1394 خوي ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 118,316 13,146,119,183 Rls. 451,334 $
4 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 731,000 11,656,411,417 Rls. 397,495 $
5 12 1394 خوي ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 351,980 10,376,007,605 Rls. 353,420 $
6 12 1394 خوي ترکيه 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 163,624 9,691,893,252 Rls. 328,255 $
7 12 1394 خوي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 99,610 9,339,725,016 Rls. 315,887 $
8 12 1394 خوي ترکيه 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 67,008 6,957,425,024 Rls. 235,249 $
9 12 1394 خوي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 73,354 6,545,280,298 Rls. 220,632 $
10 12 1394 خوي ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,100 5,083,070,000 Rls. 168,302 $
11 12 1394 خوي ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 66,100 4,716,039,884 Rls. 165,893 $
12 12 1394 خوي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 58,606 4,511,898,558 Rls. 151,115 $
13 12 1394 خوي ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 37,223 4,333,313,875 Rls. 149,683 $
14 12 1394 خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 100,952 3,571,821,137 Rls. 120,797 $
15 12 1394 خوي ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 42,563 3,327,993,516 Rls. 112,722 $
16 12 1394 خوي ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 18,399 3,008,396,160 Rls. 99,960 $
17 12 1394 خوي ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 42,731 2,808,432,517 Rls. 95,455 $
18 12 1394 خوي ترکيه 38089123 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول اماده شيميايي 10,500 2,613,753,579 Rls. 89,736 $
19 12 1394 خوي ترکيه 32041590 ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 20,400 2,561,702,521 Rls. 85,456 $
20 12 1394 خوي ترکيه 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 33,977 2,554,441,214 Rls. 85,379 $
21 12 1394 خوي ترکيه 83079000 لوله هاي قابل ا نحناءا زسايرفلزمعمولي(غيرا زآهن يافولاد). 44,793 2,512,548,007 Rls. 85,343 $
22 12 1394 خوي ترکيه 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 113,393 2,494,452,615 Rls. 82,741 $
23 12 1394 خوي ترکيه 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 161,700 2,429,147,984 Rls. 81,442 $
24 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 32,106 2,254,399,336 Rls. 78,497 $
25 12 1394 خوي ترکيه 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 123,483 2,238,126,163 Rls. 74,788 $
26 12 1394 خوي ترکيه 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 23,810 2,178,678,280 Rls. 74,498 $
27 12 1394 خوي ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,011 2,158,485,500 Rls. 76,258 $
28 12 1394 خوي ترکيه 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,820 2,018,860,823 Rls. 70,026 $
29 12 1394 خوي ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 49,522 1,980,552,927 Rls. 68,311 $
30 12 1394 خوي ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 20,525 1,956,894,056 Rls. 66,787 $
31 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 75,250 1,924,670,676 Rls. 65,124 $
32 12 1394 خوي ترکيه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 26,563 1,871,170,927 Rls. 62,409 $
33 12 1394 خوي ترکيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 97,442 1,802,204,705 Rls. 61,515 $
34 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 13,035 1,664,450,463 Rls. 57,610 $
35 12 1394 خوي ترکيه 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 25,053 1,624,171,699 Rls. 55,306 $
36 12 1394 خوي ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 13,014 1,606,128,710 Rls. 54,616 $
37 12 1394 خوي ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 24,000 1,604,293,200 Rls. 55,416 $
38 12 1394 خوي ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 24,256 1,547,303,328 Rls. 51,318 $
39 12 1394 خوي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 22,691 1,543,904,651 Rls. 51,254 $
40 12 1394 خوي ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 20,110 1,458,334,927 Rls. 49,909 $
41 12 1394 خوي ترکيه 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 23,100 1,449,331,397 Rls. 49,759 $
42 12 1394 خوي ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 20,884 1,425,479,988 Rls. 47,958 $
43 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 15,470 1,363,580,332 Rls. 46,642 $
44 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,140 1,347,361,290 Rls. 46,230 $
45 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,016 1,291,438,087 Rls. 44,136 $
46 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 19,345 1,273,074,980 Rls. 43,803 $
47 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 7,370 1,225,073,342 Rls. 42,803 $
48 12 1394 خوي ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 24,007 1,223,443,250 Rls. 40,495 $
49 12 1394 خوي ترکيه 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,765 1,208,478,108 Rls. 40,041 $
50 12 1394 خوي ترکيه 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 11,788 1,151,713,570 Rls. 40,106 $
51 12 1394 خوي ترکيه 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 1,488 1,149,619,042 Rls. 39,097 $
52 12 1394 خوي ترکيه 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 4,611 1,129,991,850 Rls. 39,195 $
53 12 1394 خوي ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,714 1,129,986,690 Rls. 37,758 $
54 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,424 1,116,894,402 Rls. 38,747 $
55 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 19,860 1,096,252,517 Rls. 38,174 $
56 12 1394 خوي ترکيه 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 13,318 1,095,358,214 Rls. 36,572 $
57 12 1394 خوي ترکيه 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 11,426 1,077,829,486 Rls. 36,875 $
58 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 27,006 1,033,564,024 Rls. 35,907 $
59 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 8,805 1,019,704,140 Rls. 35,453 $
60 12 1394 خوي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 7,249 974,267,046 Rls. 32,337 $
61 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 9,186 972,407,876 Rls. 33,516 $
62 12 1394 خوي ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 9,141 963,204,325 Rls. 32,154 $
63 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,474 933,792,510 Rls. 31,934 $
64 12 1394 خوي ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,000 932,177,071 Rls. 32,933 $
65 12 1394 خوي ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 12,443 899,324,919 Rls. 30,324 $
66 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 8,120 895,511,682 Rls. 31,385 $
67 12 1394 خوي ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,920 852,066,248 Rls. 28,424 $
68 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 8,307 815,045,171 Rls. 28,278 $
69 12 1394 خوي ترکيه 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 4,748 802,423,395 Rls. 26,589 $
70 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 44,422 799,207,154 Rls. 28,009 $
71 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 10,710 778,604,073 Rls. 27,130 $
72 12 1394 خوي ترکيه 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 6,100 733,920,345 Rls. 25,929 $
73 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 9,500 731,300,310 Rls. 25,371 $
74 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 11,410 729,073,260 Rls. 25,296 $
75 12 1394 خوي ترکيه 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,000 724,968,000 Rls. 24,000 $
76 12 1394 خوي ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 4,558 723,942,674 Rls. 24,573 $
77 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,614 713,670,978 Rls. 24,364 $
78 12 1394 خوي ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,923 693,467,403 Rls. 23,161 $
79 12 1394 خوي ترکيه 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 112,062 677,797,371 Rls. 22,546 $
80 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 7,798 671,856,057 Rls. 23,469 $
81 12 1394 خوي ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 10,092 669,620,277 Rls. 22,203 $
82 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 9,370 650,202,946 Rls. 22,631 $
83 12 1394 خوي ترکيه 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 21,641 639,991,367 Rls. 21,364 $
84 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,600 603,530,338 Rls. 20,804 $
85 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,058 603,238,267 Rls. 21,070 $
86 12 1394 خوي ترکيه 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 13,532 601,561,071 Rls. 20,339 $
87 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,033 595,996,394 Rls. 20,596 $
88 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,070 576,771,226 Rls. 20,108 $
89 12 1394 خوي ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,949 564,137,258 Rls. 19,844 $
90 12 1394 خوي ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 7,560 560,318,755 Rls. 18,995 $
91 12 1394 خوي ترکيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,080 554,707,237 Rls. 19,598 $
92 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 3,702 536,772,987 Rls. 18,592 $
93 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 25202000 ک گچ 36,000 525,049,814 Rls. 18,088 $
94 12 1394 خوي ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,139 521,899,297 Rls. 17,651 $
95 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 5,922 517,175,749 Rls. 17,853 $
96 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,826 489,913,049 Rls. 16,967 $
97 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 52104900 ساير پارچه هاي تاروپودباف از پنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حداكثر 200 گرم 2,056 489,877,607 Rls. 17,307 $
98 12 1394 خوي ترکيه 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 6,616 478,653,960 Rls. 15,879 $
99 12 1394 خوي ترکيه 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 133,480 478,557,980 Rls. 15,978 $
100 12 1394 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 4,171 458,177,857 Rls. 15,928 $
مجموع کل
228,224,815,039 ريال
مجموع کل
7,757,159 دلار