آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ديلم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 755 11,742,422,530 Rls. 392,015 $
2 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 25,100 6,017,228,681 Rls. 204,190 $
3 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 56,304 2,545,774,434 Rls. 85,259 $
4 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 74,536 2,416,248,979 Rls. 89,890 $
5 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 31,081 2,368,019,674 Rls. 83,867 $
6 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 27,793 1,798,245,501 Rls. 61,601 $
7 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 22,599 1,517,658,354 Rls. 51,638 $
8 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 12,917 1,171,371,681 Rls. 42,130 $
9 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 13,378 926,933,179 Rls. 31,641 $
10 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,250 904,252,045 Rls. 30,185 $
11 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 14,150 884,593,732 Rls. 31,371 $
12 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 12,050 776,199,188 Rls. 27,574 $
13 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 1,483 774,308,703 Rls. 25,969 $
14 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 6,000 668,866,457 Rls. 22,964 $
15 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 6,930 589,107,233 Rls. 20,753 $
16 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,748 584,354,609 Rls. 19,527 $
17 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,260 545,655,680 Rls. 18,547 $
18 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 240,000 543,182,401 Rls. 19,296 $
19 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85437020 ---لامپ LED 970 508,662,001 Rls. 17,325 $
20 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 10,490 507,864,066 Rls. 17,154 $
21 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 13,022 503,089,891 Rls. 17,091 $
22 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 8,954 501,995,520 Rls. 16,760 $
23 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 2,610 499,309,722 Rls. 16,577 $
24 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 3,300 434,870,757 Rls. 16,122 $
25 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 600 425,848,200 Rls. 14,100 $
26 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,815 425,473,664 Rls. 14,096 $
27 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,603 400,909,505 Rls. 13,764 $
28 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 4,752 392,392,000 Rls. 13,000 $
29 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 4,892 387,335,411 Rls. 13,490 $
30 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,065 384,179,060 Rls. 12,866 $
31 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 5,813 359,290,921 Rls. 12,065 $
32 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 6,042 350,668,570 Rls. 12,257 $
33 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 2,781 348,178,533 Rls. 11,949 $
34 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 5,148 330,996,712 Rls. 11,276 $
35 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 4,346 304,982,961 Rls. 10,388 $
36 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,281 302,951,436 Rls. 10,377 $
37 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,484 293,071,563 Rls. 10,541 $
38 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 1,060 259,457,836 Rls. 9,146 $
39 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,786 256,335,653 Rls. 8,628 $
40 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 3,912 241,584,344 Rls. 8,133 $
41 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,500 215,254,358 Rls. 7,524 $
42 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,054 208,435,368 Rls. 6,975 $
43 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,565 202,434,491 Rls. 7,136 $
44 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 1,754 202,133,942 Rls. 7,065 $
45 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,510 198,446,220 Rls. 6,600 $
46 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 58063990 --- ساير پارچه هاي تار وپود باف از ساير مواد نسجي بجز نواربافي ابريشمي دستباف 2,564 189,444,960 Rls. 6,704 $
47 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,505 188,314,407 Rls. 6,653 $
48 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,620 180,355,894 Rls. 6,040 $
49 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 755 176,155,597 Rls. 6,000 $
50 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,939 168,456,838 Rls. 5,945 $
51 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,068 151,856,552 Rls. 5,168 $
52 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,295 147,057,160 Rls. 5,135 $
53 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 1,218 143,434,368 Rls. 4,752 $
54 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 1,214 141,013,030 Rls. 4,717 $
55 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,251 138,236,196 Rls. 4,625 $
56 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,410 120,692,712 Rls. 4,264 $
57 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 810 120,179,700 Rls. 4,010 $
58 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,676 119,752,149 Rls. 3,983 $
59 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 61031000 لباس رو(suits) متشكل ازدوياتعداد قسمتهاي كه در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندكت,جليقه وشلواربراي مردان ياكت ودامن براي زنان ) 430 119,610,270 Rls. 3,991 $
60 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,071 114,785,100 Rls. 3,830 $
61 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,646 111,762,193 Rls. 3,739 $
62 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 2,700 104,705,941 Rls. 3,660 $
63 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,254 94,441,683 Rls. 3,337 $
64 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 480 89,596,118 Rls. 2,985 $
65 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,313 87,016,370 Rls. 2,905 $
66 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 180 84,859,041 Rls. 3,035 $
67 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,131 84,111,660 Rls. 2,787 $
68 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 270 83,708,240 Rls. 2,794 $
69 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 980 81,925,301 Rls. 2,894 $
70 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 2,000 77,842,336 Rls. 2,633 $
71 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,475 75,537,601 Rls. 2,573 $
72 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 728 72,263,520 Rls. 2,412 $
73 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 901 69,577,937 Rls. 2,339 $
74 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 70 68,121,112 Rls. 2,281 $
75 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 4,334 66,504,521 Rls. 2,392 $
76 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 860 63,215,429 Rls. 2,110 $
77 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,114 63,038,382 Rls. 2,267 $
78 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 981 61,941,745 Rls. 2,282 $
79 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 700 60,706,020 Rls. 2,009 $
80 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 552 60,594,355 Rls. 2,080 $
81 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 90153000 ترا زها 1,000 60,048,611 Rls. 2,011 $
82 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 615 56,945,006 Rls. 1,886 $
83 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,220 51,968,862 Rls. 1,839 $
84 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 360 51,370,275 Rls. 1,926 $
85 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 896 51,116,914 Rls. 1,806 $
86 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سکي روي برف بجز رد يفهاي95061100و95061200و95061910 322 48,745,545 Rls. 1,615 $
87 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 50 48,615,067 Rls. 1,628 $
88 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,022 44,596,302 Rls. 1,604 $
89 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 1,450 43,841,854 Rls. 1,577 $
90 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد نسجي 255 43,733,359 Rls. 1,545 $
91 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 445 39,670,647 Rls. 1,342 $
92 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 515 39,517,958 Rls. 1,322 $
93 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 380 39,070,416 Rls. 1,336 $
94 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 552 36,109,097 Rls. 1,207 $
95 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 420 35,113,093 Rls. 1,196 $
96 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 414 33,950,488 Rls. 1,137 $
97 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 56089000 تورهاي گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 412 33,476,760 Rls. 1,112 $
98 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 514 33,225,361 Rls. 1,132 $
99 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 500 33,010,231 Rls. 1,106 $
100 12 1394 ديلم امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 345 31,802,706 Rls. 1,053 $
مجموع کل
50,857,318,756 ريال
مجموع کل
1,739,531 دلار