آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 5,310,000 135,475,244,793 Rls. 4,670,498 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 808,378 30,362,759,394 Rls. 1,104,301 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,000,000 26,984,421,928 Rls. 958,594 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,200 17,319,884,688 Rls. 573,867 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,600 6,722,006,761 Rls. 242,593 $
6 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 120,000 1,361,013,917 Rls. 49,500 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,150 986,385,135 Rls. 34,477 $
8 12 1394 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 480 230,758,789 Rls. 7,646 $
مجموع کل
219,442,475,405 ريال
مجموع کل
7,641,477 دلار
[1]