آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 62,666 25,111,520,881 Rls. 838,420 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 7,070 3,886,171,928 Rls. 138,990 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 400 275,173,697 Rls. 9,308 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 25 98,312,660 Rls. 3,326 $
مجموع کل
29,371,179,166 ريال
مجموع کل
990,044 دلار
[1]