آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 822,390 28,986,108,934 Rls. 1,016,448 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 497,375 20,224,364,525 Rls. 697,127 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 203,070 6,873,270,979 Rls. 240,362 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 34,000 692,888,491 Rls. 23,023 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان هند 81041900 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص کمترا ز99.8درصد. 6,600 534,382,854 Rls. 17,756 $
مجموع کل
57,311,015,783 ريال
مجموع کل
1,994,716 دلار
[1]