آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ذوب آهن اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 124,072 11,918,853,849 Rls. 394,507 $
2 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,599 4,373,262,375 Rls. 154,547 $
3 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,435 3,573,648,992 Rls. 125,704 $
4 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 5,713 2,412,793,356 Rls. 84,871 $
5 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 1,365,421,600 Rls. 45,242 $
6 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,643 1,264,772,876 Rls. 44,489 $
7 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 51,734 599,464,733 Rls. 21,295 $
8 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 79 124,180,528 Rls. 4,368 $
9 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 10,000 69,443,900 Rls. 2,300 $
10 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 90321000 ترموستات 11 15,224,143 Rls. 536 $
11 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 500 10,034,518 Rls. 333 $
12 12 1394 ذوب آهن اصفهان چين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 400 4,902,951 Rls. 172 $
مجموع کل
25,732,003,822 ريال
مجموع کل
878,365 دلار
[1]