آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (رازي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 رازي ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,679,700 35,246,972,549 Rls. 1,176,683 $
2 12 1394 رازي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 716,500 10,929,579,480 Rls. 364,928 $
3 12 1394 رازي ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 790,946 9,797,043,150 Rls. 327,004 $
4 12 1394 رازي ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 343,571 9,208,554,640 Rls. 307,444 $
5 12 1394 رازي ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 770,570 8,911,992,714 Rls. 297,493 $
6 12 1394 رازي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 798,150 8,734,720,800 Rls. 291,618 $
7 12 1394 رازي ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 1,054,200 8,427,871,470 Rls. 281,295 $
8 12 1394 رازي ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 348,780 4,238,672,191 Rls. 141,515 $
9 12 1394 رازي ترکيه 28100010 ا سيد بريک 240,000 3,966,360,000 Rls. 132,402 $
10 12 1394 رازي ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 187,600 2,848,612,200 Rls. 95,106 $
11 12 1394 رازي ترکيه 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 119,870 1,644,816,770 Rls. 54,906 $
12 12 1394 رازي ترکيه 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 185,950 660,458,492 Rls. 22,045 $
13 12 1394 رازي ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 54,050 656,577,780 Rls. 21,921 $
14 12 1394 رازي ترکيه 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 880 65,903,200 Rls. 2,200 $
15 12 1394 رازي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,000 42,963,480 Rls. 1,434 $
مجموع کل
105,381,098,916 ريال
مجموع کل
3,517,995 دلار
[1]