آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 59,517 232,137,029,277 Rls. 7,709,120 $
2 12 1394 زنجان آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,059,300 180,176,635,658 Rls. 6,081,132 $
3 12 1394 زنجان آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 36,434 116,913,758,671 Rls. 3,951,127 $
4 12 1394 زنجان آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 18,900 76,379,331,222 Rls. 2,536,508 $
5 12 1394 زنجان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 404,945 62,236,459,601 Rls. 2,198,780 $
6 12 1394 زنجان آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 373,341 35,988,462,452 Rls. 1,201,730 $
7 12 1394 زنجان آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 139,813 35,018,377,538 Rls. 1,165,562 $
8 12 1394 زنجان آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 184,301 18,989,056,833 Rls. 669,035 $
9 12 1394 زنجان آلمان 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 209,751 17,605,123,930 Rls. 592,087 $
10 12 1394 زنجان آلمان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 350,208 14,756,948,459 Rls. 494,636 $
11 12 1394 زنجان آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 3,412 12,831,688,555 Rls. 433,838 $
12 12 1394 زنجان آلمان 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 122,500 10,143,354,563 Rls. 347,234 $
13 12 1394 زنجان آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,353 8,526,299,323 Rls. 292,728 $
14 12 1394 زنجان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,092 6,753,312,491 Rls. 230,433 $
15 12 1394 زنجان آلمان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 56,458 6,003,884,508 Rls. 206,128 $
16 12 1394 زنجان آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 396 5,629,041,000 Rls. 186,516 $
17 12 1394 زنجان آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,865 5,487,744,303 Rls. 183,923 $
18 12 1394 زنجان آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 36,633 4,808,232,406 Rls. 159,319 $
19 12 1394 زنجان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 15,850 4,487,638,320 Rls. 152,159 $
20 12 1394 زنجان آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 33,555 3,900,525,148 Rls. 133,598 $
21 12 1394 زنجان آلمان 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 25,008 3,656,270,028 Rls. 128,476 $
22 12 1394 زنجان آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 3,811 3,569,143,485 Rls. 121,035 $
23 12 1394 زنجان آلمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,192 3,516,920,579 Rls. 118,931 $
24 12 1394 زنجان آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 6,342 3,037,025,117 Rls. 102,726 $
25 12 1394 زنجان آلمان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 33,825 2,607,464,475 Rls. 94,820 $
26 12 1394 زنجان آلمان 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 18,292 2,554,782,875 Rls. 86,404 $
27 12 1394 زنجان آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 4,275 2,094,688,855 Rls. 69,930 $
28 12 1394 زنجان آلمان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 15,046 2,079,901,258 Rls. 70,143 $
29 12 1394 زنجان آلمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 8,850 1,883,682,336 Rls. 62,863 $
30 12 1394 زنجان آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 628 1,831,276,636 Rls. 62,312 $
31 12 1394 زنجان آلمان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 4,517 1,605,326,015 Rls. 54,603 $
32 12 1394 زنجان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 990 1,574,408,400 Rls. 52,278 $
33 12 1394 زنجان آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 5,732 1,302,117,500 Rls. 43,237 $
34 12 1394 زنجان آلمان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 327 1,222,530,426 Rls. 40,491 $
35 12 1394 زنجان آلمان 38190010 مايع ترمز آماده 17,120 1,213,381,952 Rls. 40,504 $
36 12 1394 زنجان آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 20,500 1,196,946,628 Rls. 40,825 $
37 12 1394 زنجان آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,715 1,029,668,987 Rls. 34,368 $
38 12 1394 زنجان آلمان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 3,316 784,112,739 Rls. 25,962 $
39 12 1394 زنجان آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 220 767,661,848 Rls. 25,963 $
40 12 1394 زنجان آلمان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 3,400 755,239,798 Rls. 25,022 $
41 12 1394 زنجان آلمان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,098 753,906,013 Rls. 25,167 $
42 12 1394 زنجان آلمان 27101950 روغن صنعتي 9,152 742,787,422 Rls. 24,799 $
43 12 1394 زنجان آلمان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,000 659,242,085 Rls. 22,006 $
44 12 1394 زنجان آلمان 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 420 601,473,600 Rls. 19,927 $
45 12 1394 زنجان آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,000 589,813,675 Rls. 19,687 $
46 12 1394 زنجان آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 200 555,265,979 Rls. 18,536 $
47 12 1394 زنجان آلمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,040 402,422,611 Rls. 13,532 $
48 12 1394 زنجان آلمان 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 750 389,569,650 Rls. 13,006 $
49 12 1394 زنجان آلمان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 9 368,947,035 Rls. 12,252 $
50 12 1394 زنجان آلمان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,101 351,561,016 Rls. 11,769 $
51 12 1394 زنجان آلمان 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 215 323,086,193 Rls. 11,293 $
52 12 1394 زنجان آلمان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 713 318,770,000 Rls. 10,636 $
53 12 1394 زنجان آلمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 645 282,675,660 Rls. 9,365 $
54 12 1394 زنجان آلمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 350 281,556,690 Rls. 10,161 $
55 12 1394 زنجان آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 574 258,147,600 Rls. 8,645 $
56 12 1394 زنجان آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 700 213,284,120 Rls. 7,072 $
57 12 1394 زنجان آلمان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 13 191,049,827 Rls. 6,378 $
58 12 1394 زنجان آلمان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 590 115,430,000 Rls. 3,866 $
59 12 1394 زنجان آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 5 89,218,693 Rls. 3,118 $
60 12 1394 زنجان آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3 76,040,110 Rls. 2,658 $
61 12 1394 زنجان آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 25 64,484,012 Rls. 2,142 $
62 12 1394 زنجان آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,050 40,657,878 Rls. 1,357 $
63 12 1394 زنجان آلمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 351 36,456,151 Rls. 1,274 $
64 12 1394 زنجان آلمان 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 1 33,696,331 Rls. 1,178 $
65 12 1394 زنجان آلمان 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 3 28,591,450 Rls. 999 $
66 12 1394 زنجان آلمان 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 5 15,444,489 Rls. 540 $
67 12 1394 زنجان آلمان 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 0 10,753,469 Rls. 376 $
68 12 1394 زنجان آلمان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 18 10,689,003 Rls. 374 $
مجموع کل
904,860,474,958 ريال
مجموع کل
30,488,601 دلار
[1]