آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,481,290 27,786,468,024 Rls. 923,558 $
2 12 1394 زنجان ارمنستان 85481011 قرا ضه و ضايعات قوه ها 276,080 5,300,457,750 Rls. 176,937 $
مجموع کل
33,086,925,775 ريال
مجموع کل
1,100,495 دلار
[1]