آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 43,360 218,104,760,176 Rls. 7,243,117 $
2 12 1394 زنجان ايتاليا 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 74,928 25,501,170,600 Rls. 848,564 $
3 12 1394 زنجان ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 67,814 17,253,666,000 Rls. 575,948 $
4 12 1394 زنجان ايتاليا 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 40,491 3,161,343,500 Rls. 104,972 $
5 12 1394 زنجان ايتاليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,381 2,974,377,333 Rls. 103,781 $
6 12 1394 زنجان ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,286 2,491,258,536 Rls. 82,549 $
7 12 1394 زنجان ايتاليا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 1,376 2,109,882,515 Rls. 70,096 $
8 12 1394 زنجان ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,275 2,069,145,000 Rls. 68,751 $
9 12 1394 زنجان ايتاليا 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 3,733 1,878,734,788 Rls. 65,166 $
10 12 1394 زنجان ايتاليا 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 1,830 1,735,833,458 Rls. 57,944 $
11 12 1394 زنجان ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 10,000 1,495,712,178 Rls. 49,880 $
12 12 1394 زنجان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 569 1,474,910,935 Rls. 50,986 $
13 12 1394 زنجان ايتاليا 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 4,774 1,218,315,847 Rls. 41,327 $
14 12 1394 زنجان ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,425 1,134,575,506 Rls. 37,687 $
15 12 1394 زنجان ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 365 1,124,993,705 Rls. 37,550 $
16 12 1394 زنجان ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,500 658,287,000 Rls. 21,980 $
17 12 1394 زنجان ايتاليا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 15,710 646,996,783 Rls. 21,603 $
18 12 1394 زنجان ايتاليا 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 4,825 558,848,982 Rls. 18,656 $
19 12 1394 زنجان ايتاليا 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 3,370 526,642,439 Rls. 17,726 $
20 12 1394 زنجان ايتاليا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 21,115 379,473,230 Rls. 12,667 $
21 12 1394 زنجان ايتاليا 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 540 360,300,574 Rls. 12,028 $
22 12 1394 زنجان ايتاليا 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 170 326,840,655 Rls. 11,521 $
23 12 1394 زنجان ايتاليا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 440 300,734,098 Rls. 9,957 $
24 12 1394 زنجان ايتاليا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 90 288,438,372 Rls. 10,146 $
25 12 1394 زنجان ايتاليا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 600 279,506,884 Rls. 9,929 $
26 12 1394 زنجان ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 13 219,367,132 Rls. 7,716 $
27 12 1394 زنجان ايتاليا 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 2,900 179,014,500 Rls. 5,977 $
28 12 1394 زنجان ايتاليا 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 297 157,560,998 Rls. 5,312 $
29 12 1394 زنجان ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 910 99,883,950 Rls. 3,317 $
30 12 1394 زنجان ايتاليا 29291000 ايزوسياناتکها 470 88,927,584 Rls. 2,969 $
31 12 1394 زنجان ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 500 64,615,710 Rls. 2,157 $
32 12 1394 زنجان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4 56,353,769 Rls. 1,982 $
33 12 1394 زنجان ايتاليا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 3 42,878,042 Rls. 1,508 $
34 12 1394 زنجان ايتاليا 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 90 38,558,088 Rls. 1,370 $
35 12 1394 زنجان ايتاليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 3 18,862,452 Rls. 663 $
36 12 1394 زنجان ايتاليا 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 2 18,686,312 Rls. 657 $
37 12 1394 زنجان ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1 17,159,645 Rls. 604 $
38 12 1394 زنجان ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2 13,835,711 Rls. 487 $
39 12 1394 زنجان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 11,757,589 Rls. 414 $
40 12 1394 زنجان ايتاليا 90321000 ترموستات 2 8,351,976 Rls. 294 $
41 12 1394 زنجان ايتاليا 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 1 5,348,436 Rls. 188 $
مجموع کل
289,095,910,986 ريال
مجموع کل
9,620,146 دلار
[1]