آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 214,267 53,674,949,000 Rls. 1,783,089 $
2 12 1394 زنجان سوئيس 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 37,440 16,834,128,000 Rls. 561,943 $
3 12 1394 زنجان سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 7,551 12,623,688,241 Rls. 424,217 $
4 12 1394 زنجان سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 20,700 7,428,600,304 Rls. 247,992 $
5 12 1394 زنجان سوئيس 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 96,000 6,490,936,806 Rls. 220,591 $
6 12 1394 زنجان سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 22,000 1,392,068,710 Rls. 50,239 $
7 12 1394 زنجان سوئيس 35011000 كازئين 1,188 604,675,998 Rls. 21,135 $
8 12 1394 زنجان سوئيس 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 410,722,703 Rls. 13,733 $
9 12 1394 زنجان سوئيس 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 122 225,567,900 Rls. 7,526 $
10 12 1394 زنجان سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 108 176,513,799 Rls. 5,941 $
11 12 1394 زنجان سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 373 83,377,586 Rls. 2,880 $
12 12 1394 زنجان سوئيس 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 30 20,259,088 Rls. 682 $
13 12 1394 زنجان سوئيس 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 6 13,159,750 Rls. 443 $
14 12 1394 زنجان سوئيس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 400 3,293,600 Rls. 109 $
15 12 1394 زنجان سوئيس 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 12 1,646,350 Rls. 55 $
مجموع کل
99,983,587,835 ريال
مجموع کل
3,340,575 دلار
[1]