آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زنجان گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 401,548 29,637,071,892 Rls. 987,234 $
2 12 1394 زنجان گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 119,000 7,818,703,684 Rls. 267,124 $
3 12 1394 زنجان گرجستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 4,600 1,241,065,637 Rls. 41,127 $
4 12 1394 زنجان گرجستان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 16,000 965,007,613 Rls. 31,971 $
5 12 1394 زنجان گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 23,600 480,528,891 Rls. 16,599 $
مجموع کل
40,142,377,717 ريال
مجموع کل
1,344,055 دلار
[1]