آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,351,333 179,553,029,035 Rls. 5,984,643 $
2 12 1394 ساوه آلمان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 151,146 13,181,133,904 Rls. 440,016 $
3 12 1394 ساوه آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 275,600 11,622,647,296 Rls. 385,073 $
4 12 1394 ساوه آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,379 2,482,482,778 Rls. 82,871 $
5 12 1394 ساوه آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,459 2,100,457,236 Rls. 69,588 $
6 12 1394 ساوه آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 10,150 1,489,578,991 Rls. 51,454 $
7 12 1394 ساوه آلمان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 181,676 1,427,691,302 Rls. 48,293 $
8 12 1394 ساوه آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 9,000 1,335,580,143 Rls. 46,134 $
9 12 1394 ساوه آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,080 1,155,514,197 Rls. 39,416 $
10 12 1394 ساوه آلمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 2,925 996,459,579 Rls. 33,003 $
11 12 1394 ساوه آلمان 25081000 بنتونيت 7,200 417,896,000 Rls. 14,136 $
12 12 1394 ساوه آلمان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,036 302,625,005 Rls. 10,102 $
13 12 1394 ساوه آلمان 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 1,785 258,198,712 Rls. 8,577 $
14 12 1394 ساوه آلمان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 700 227,557,566 Rls. 7,535 $
15 12 1394 ساوه آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 1,400 221,431,002 Rls. 7,649 $
16 12 1394 ساوه آلمان 47042900 خميرچوب شيميائي,آماده شده باسولفيت, بجزخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ياسفيدشده غيره تيره كاج 1,725 165,102,000 Rls. 5,585 $
مجموع کل
216,937,384,746 ريال
مجموع کل
7,234,074 دلار
[1]