آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 1,771,182 244,436,562,891 Rls. 8,303,667 $
2 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 994,400 52,672,833,144 Rls. 1,748,302 $
3 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 1,000,000 43,362,002,500 Rls. 1,569,438 $
4 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 331,614 42,497,523,000 Rls. 1,506,730 $
5 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 560,000 24,764,658,400 Rls. 870,501 $
6 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 324,200 22,083,532,467 Rls. 738,931 $
7 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,799 16,252,398,888 Rls. 545,876 $
8 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 59,940 9,294,009,831 Rls. 325,884 $
9 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 94,220 7,415,882,896 Rls. 248,409 $
10 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 210,600 7,219,959,514 Rls. 250,065 $
11 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,312 3,259,872,000 Rls. 108,000 $
12 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 20,639 1,997,209,883 Rls. 68,700 $
13 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 1,757 1,965,639,951 Rls. 65,829 $
14 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 25070010 کائولن 264,000 1,370,935,622 Rls. 47,068 $
15 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 19,200 1,209,634,578 Rls. 40,079 $
16 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,440 930,688,500 Rls. 30,834 $
17 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84141000 - تلمبه هاي خلاء 1,100 866,880,002 Rls. 30,493 $
18 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 10,471 818,386,151 Rls. 28,269 $
19 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 206 770,214,195 Rls. 25,711 $
20 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 27101920 گريس 10,800 684,459,720 Rls. 22,680 $
21 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 29152100 اسيد استيك 6,624 642,277,438 Rls. 21,348 $
22 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 11,000 418,826,603 Rls. 13,930 $
23 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 29161500 ک اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 6,400 414,577,974 Rls. 13,736 $
24 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,200 402,626,513 Rls. 13,908 $
25 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 250 314,917,865 Rls. 10,435 $
26 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 410 266,873,894 Rls. 9,024 $
27 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 100 247,861,931 Rls. 8,719 $
28 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 757 209,902,071 Rls. 7,102 $
29 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,036 103,148,122 Rls. 3,650 $
30 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 1,833 83,316,600 Rls. 2,780 $
31 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 383 53,872,438 Rls. 1,895 $
32 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 624 52,177,770 Rls. 1,741 $
33 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 600 25,350,360 Rls. 840 $
34 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 220 22,910,402 Rls. 806 $
35 12 1394 ساوه امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 6 15,866,020 Rls. 531 $
مجموع کل
487,147,790,133 ريال
مجموع کل
16,685,910 دلار
[1]