آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه ايتاليا 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 64,000 22,960,611,699 Rls. 778,830 $
2 12 1394 ساوه ايتاليا 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 311,000 12,795,022,808 Rls. 455,582 $
3 12 1394 ساوه ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,630 8,341,753,840 Rls. 295,210 $
4 12 1394 ساوه ايتاليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 112,320 5,604,882,928 Rls. 190,285 $
5 12 1394 ساوه ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 27,089 3,594,619,942 Rls. 119,545 $
6 12 1394 ساوه ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,464 2,927,157,919 Rls. 103,984 $
7 12 1394 ساوه ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 12,422 2,712,556,492 Rls. 94,784 $
8 12 1394 ساوه ايتاليا 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 35,428 2,618,349,937 Rls. 87,936 $
9 12 1394 ساوه ايتاليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 14,340 2,374,277,760 Rls. 79,236 $
10 12 1394 ساوه ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 38,115 1,901,240,498 Rls. 63,830 $
11 12 1394 ساوه ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,176 1,364,688,000 Rls. 45,212 $
12 12 1394 ساوه ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 1,185 1,201,825,627 Rls. 42,007 $
13 12 1394 ساوه ايتاليا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 3,000 651,147,769 Rls. 22,904 $
14 12 1394 ساوه ايتاليا 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 500 591,540,805 Rls. 20,234 $
15 12 1394 ساوه ايتاليا 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 650 551,038,000 Rls. 18,271 $
16 12 1394 ساوه ايتاليا 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 10,083 511,780,796 Rls. 18,304 $
17 12 1394 ساوه ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,260 282,036,013 Rls. 10,208 $
18 12 1394 ساوه ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 1,515 206,847,900 Rls. 6,871 $
19 12 1394 ساوه ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 150 191,740,155 Rls. 6,398 $
20 12 1394 ساوه ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 137 117,707,270 Rls. 4,181 $
مجموع کل
71,500,826,158 ريال
مجموع کل
2,463,813 دلار
[1]