آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 298,105 10,414,498,480 Rls. 347,249 $
2 12 1394 ساوه برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 241,020 5,852,029,797 Rls. 196,026 $
3 12 1394 ساوه برزيل 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 2,100 2,700,192,646 Rls. 92,362 $
مجموع کل
18,966,720,923 ريال
مجموع کل
635,637 دلار
[1]