آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه ترکيه 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 1,500,021 121,815,417,898 Rls. 4,083,167 $
2 12 1394 ساوه ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 280,000 51,419,566,000 Rls. 1,708,345 $
3 12 1394 ساوه ترکيه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 11,460 40,110,432,439 Rls. 1,340,805 $
4 12 1394 ساوه ترکيه 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 486,372 37,603,269,492 Rls. 1,250,888 $
5 12 1394 ساوه ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 315,626 28,868,847,003 Rls. 980,329 $
6 12 1394 ساوه ترکيه 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 204,100 14,634,725,024 Rls. 508,760 $
7 12 1394 ساوه ترکيه 70022090 ساير ميله ها از شيشه به غيراز شيشه اپتيكي 173,340 13,358,603,106 Rls. 442,309 $
8 12 1394 ساوه ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 288,161 12,216,849,570 Rls. 406,741 $
9 12 1394 ساوه ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 27,890 11,380,133,609 Rls. 376,676 $
10 12 1394 ساوه ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,125 10,824,613,103 Rls. 372,846 $
11 12 1394 ساوه ترکيه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 38,000 10,664,303,672 Rls. 362,596 $
12 12 1394 ساوه ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 36,550 10,268,689,370 Rls. 345,670 $
13 12 1394 ساوه ترکيه 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 10,000 9,691,218,600 Rls. 321,103 $
14 12 1394 ساوه ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 53,677 7,381,274,087 Rls. 248,202 $
15 12 1394 ساوه ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 109,830 4,327,006,412 Rls. 151,830 $
16 12 1394 ساوه ترکيه 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 23,484 3,936,890,061 Rls. 130,738 $
17 12 1394 ساوه ترکيه 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 104,000 3,869,493,000 Rls. 130,890 $
18 12 1394 ساوه ترکيه 72024990 فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد 10,000 3,756,875,400 Rls. 124,478 $
19 12 1394 ساوه ترکيه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,337 3,689,755,821 Rls. 124,121 $
20 12 1394 ساوه ترکيه 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 52,800 3,458,646,400 Rls. 115,001 $
21 12 1394 ساوه ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 224,997 2,922,211,328 Rls. 97,697 $
22 12 1394 ساوه ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 37,600 2,512,720,582 Rls. 86,454 $
23 12 1394 ساوه ترکيه 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 5,100 2,495,380,910 Rls. 83,909 $
24 12 1394 ساوه ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 16,531 1,901,556,858 Rls. 63,646 $
25 12 1394 ساوه ترکيه 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 142,207 1,781,759,081 Rls. 59,479 $
26 12 1394 ساوه ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,600 1,778,656,636 Rls. 59,492 $
27 12 1394 ساوه ترکيه 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 1,425,272,944 Rls. 47,587 $
28 12 1394 ساوه ترکيه 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 22,000 1,354,695,600 Rls. 45,012 $
29 12 1394 ساوه ترکيه 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 35,973 1,238,025,927 Rls. 41,319 $
30 12 1394 ساوه ترکيه 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 39,563 569,703,063 Rls. 19,060 $
31 12 1394 ساوه ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 60,000 543,834,800 Rls. 18,746 $
32 12 1394 ساوه ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 3,600 472,972,097 Rls. 16,532 $
33 12 1394 ساوه ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,480 399,492,927 Rls. 14,114 $
34 12 1394 ساوه ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,550 357,321,175 Rls. 12,027 $
35 12 1394 ساوه ترکيه 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 950 109,040,050 Rls. 3,610 $
36 12 1394 ساوه ترکيه 84239090 ساير اجزاوقطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر 125 107,106,456 Rls. 3,576 $
37 12 1394 ساوه ترکيه 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 12,140 48,884,550 Rls. 1,685 $
مجموع کل
423,295,245,051 ريال
مجموع کل
14,199,440 دلار
[1]