آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه جمهوري كره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 376,680 16,813,722,950 Rls. 567,548 $
2 12 1394 ساوه جمهوري كره 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 94,812 3,681,960,000 Rls. 122,000 $
3 12 1394 ساوه جمهوري كره 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 61,368 1,883,481,600 Rls. 62,400 $
4 12 1394 ساوه جمهوري كره 72109010 ورق هاي پيش رنگ لوازم خانگي 41,720 1,702,389,787 Rls. 56,348 $
5 12 1394 ساوه جمهوري كره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 28,180 236,239,791 Rls. 7,819 $
مجموع کل
24,317,794,128 ريال
مجموع کل
816,115 دلار
[1]