آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 180,000 53,330,609,472 Rls. 1,786,282 $
2 12 1394 ساوه دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 31,655 17,243,546,099 Rls. 582,047 $
مجموع کل
70,574,155,571 ريال
مجموع کل
2,368,329 دلار
[1]