آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,778,958 49,910,620,265 Rls. 1,699,091 $
2 12 1394 ساوه يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,741,467 33,932,320,426 Rls. 1,153,018 $
3 12 1394 ساوه يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 1,029,674 15,545,796,110 Rls. 531,750 $
4 12 1394 ساوه يونان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 20,000 1,815,664,900 Rls. 60,311 $
مجموع کل
101,204,401,701 ريال
مجموع کل
3,444,170 دلار
[1]