آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ساوه چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 6,546,119 514,697,680,170 Rls. 17,429,170 $
2 12 1394 ساوه چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 4,512,700 223,804,549,879 Rls. 7,689,889 $
3 12 1394 ساوه چين 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 5,261,200 149,771,616,746 Rls. 5,116,661 $
4 12 1394 ساوه چين 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 2,195,400 104,018,348,698 Rls. 3,447,049 $
5 12 1394 ساوه چين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 228,056 29,472,120,930 Rls. 993,151 $
6 12 1394 ساوه چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 83,322 28,568,051,079 Rls. 1,002,423 $
7 12 1394 ساوه چين 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 78,700 22,015,640,265 Rls. 758,872 $
8 12 1394 ساوه چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 73,155 16,585,260,414 Rls. 571,689 $
9 12 1394 ساوه چين 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 35,615 12,817,161,353 Rls. 449,741 $
10 12 1394 ساوه چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 28,203 10,164,084,700 Rls. 356,647 $
11 12 1394 ساوه چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 287,310 7,972,167,340 Rls. 280,424 $
12 12 1394 ساوه چين 85437020 ---لامپ LED 41,989 7,790,853,964 Rls. 260,683 $
13 12 1394 ساوه چين 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 90,794 6,837,370,341 Rls. 230,629 $
14 12 1394 ساوه چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 105,861 4,487,312,109 Rls. 151,783 $
15 12 1394 ساوه چين 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 12,013 4,137,840,908 Rls. 145,193 $
16 12 1394 ساوه چين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 245,081 3,954,398,318 Rls. 131,118 $
17 12 1394 ساوه چين 29130000 مشتقات هالوژنه, سولفونه, نيتره يانيتروزه محصولات مشمول شماره 2912 200,000 3,791,612,000 Rls. 125,917 $
18 12 1394 ساوه چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 34,948 3,669,025,680 Rls. 121,559 $
19 12 1394 ساوه چين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 112,200 3,580,290,000 Rls. 119,534 $
20 12 1394 ساوه چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 34,038 3,423,495,197 Rls. 113,421 $
21 12 1394 ساوه چين 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 24,000 3,031,035,367 Rls. 101,406 $
22 12 1394 ساوه چين 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 18,446 2,709,418,566 Rls. 91,807 $
23 12 1394 ساوه چين 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 22,000 2,609,418,240 Rls. 87,120 $
24 12 1394 ساوه چين 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 57,280 2,403,211,676 Rls. 84,534 $
25 12 1394 ساوه چين 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 105,000 2,399,268,375 Rls. 79,501 $
26 12 1394 ساوه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 10,015 2,211,058,972 Rls. 73,389 $
27 12 1394 ساوه چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 19,987 2,151,167,760 Rls. 71,271 $
28 12 1394 ساوه چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,787 2,097,843,746 Rls. 71,344 $
29 12 1394 ساوه چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 14,133 1,958,096,594 Rls. 65,179 $
30 12 1394 ساوه چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 24,000 1,788,801,045 Rls. 59,846 $
31 12 1394 ساوه چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 45,307 1,731,546,720 Rls. 57,776 $
32 12 1394 ساوه چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,043 1,592,136,752 Rls. 56,004 $
33 12 1394 ساوه چين 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 17,000 1,569,189,776 Rls. 53,447 $
34 12 1394 ساوه چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 1,300 1,457,726,229 Rls. 51,150 $
35 12 1394 ساوه چين 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 21,329 1,442,420,986 Rls. 47,816 $
36 12 1394 ساوه چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 6,822 1,428,353,894 Rls. 50,119 $
37 12 1394 ساوه چين 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 10,000 1,284,727,489 Rls. 44,562 $
38 12 1394 ساوه چين 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 10,086 1,282,224,180 Rls. 43,158 $
39 12 1394 ساوه چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 12,834 1,261,926,203 Rls. 44,280 $
40 12 1394 ساوه چين 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 8,014 1,154,924,480 Rls. 38,240 $
41 12 1394 ساوه چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,624 1,056,812,459 Rls. 37,082 $
42 12 1394 ساوه چين 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 44,400 951,918,240 Rls. 31,776 $
43 12 1394 ساوه چين 38231100 اسيد استئاريك 24,000 759,387,000 Rls. 25,232 $
44 12 1394 ساوه چين 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,622 753,056,603 Rls. 25,005 $
45 12 1394 ساوه چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 24,900 702,035,017 Rls. 24,694 $
46 12 1394 ساوه چين 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,900 603,928,816 Rls. 21,288 $
47 12 1394 ساوه چين 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 4,247 368,876,105 Rls. 12,943 $
48 12 1394 ساوه چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,307 303,828,535 Rls. 10,661 $
49 12 1394 ساوه چين 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 860 286,240,783 Rls. 9,661 $
50 12 1394 ساوه چين 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 7,000 210,679,410 Rls. 7,206 $
51 12 1394 ساوه چين 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 2,866 135,830,094 Rls. 4,580 $
52 12 1394 ساوه چين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 209 128,738,546 Rls. 4,281 $
53 12 1394 ساوه چين 85393110 فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر 1,640 111,024,914 Rls. 3,706 $
54 12 1394 ساوه چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,413 98,637,402 Rls. 3,400 $
55 12 1394 ساوه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 589 88,558,243 Rls. 2,939 $
56 12 1394 ساوه چين 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 62,937,000 Rls. 2,100 $
57 12 1394 ساوه چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 469 46,677,544 Rls. 1,638 $
مجموع کل
1,205,792,543,850 ريال
مجموع کل
40,995,695 دلار
[1]