آمار کل " واردات از" کشور (ازبكستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,000,106 120,684,969,459 Rls. 4,032,719 $
2 12 1394 سرخس ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 94,634 107,821,111,136 Rls. 3,629,704 $
3 12 1394 سرخس ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 14,932,950 103,520,518,396 Rls. 3,510,451 $
4 12 1394 سرخس ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 2,042,992 27,933,982,682 Rls. 928,949 $
5 12 1394 سرخس ازبكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 375,924 20,925,706,933 Rls. 699,486 $
6 12 1394 سرخس ازبكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 43,071 19,342,657,282 Rls. 650,295 $
7 12 1394 سرخس ازبكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 191,979 10,753,180,543 Rls. 361,825 $
8 12 1394 سرخس ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 296,500 10,682,651,917 Rls. 356,425 $
9 12 1394 سرخس ازبكستان 53061000 نخ کتان يک لا 190,705 10,177,755,424 Rls. 339,712 $
10 12 1394 سرخس ازبكستان 52029900 آخال پنبه که درجاي ديگرگفته نشده. 384,518 5,090,894,494 Rls. 169,412 $
11 12 1394 سرخس ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 109,200 4,219,099,594 Rls. 140,270 $
12 12 1394 سرخس ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 22,000 2,328,807,829 Rls. 77,744 $
13 12 1394 سرخس ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 47,500 1,719,063,000 Rls. 57,000 $
14 12 1394 سرخس ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 16,419 1,129,933,814 Rls. 37,435 $
15 12 1394 سرخس ازبكستان 28332500 سولفات هااز مس 23,000 1,039,416,000 Rls. 34,500 $
16 12 1394 سرخس ازبكستان 52029100 ا لياف پس مانده پنبه به جز آخال نخ 19,579 251,179,414 Rls. 8,658 $
مجموع کل
447,620,927,917 ريال
مجموع کل
15,034,586 دلار
[1]