آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,943,663 188,085,533,132 Rls. 6,288,726 $
2 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,154,020 61,461,294,478 Rls. 2,078,142 $
3 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 8,425,742 57,146,004,730 Rls. 1,901,901 $
4 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 31022100 سولفات آمونيوم 7,267,850 52,051,817,459 Rls. 1,742,114 $
5 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 2,475,800 22,048,778,160 Rls. 774,082 $
6 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,236,960 21,182,310,802 Rls. 727,240 $
7 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,999,700 17,891,960,020 Rls. 620,602 $
8 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 22,000 2,728,729,080 Rls. 91,079 $
9 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 44,348 2,697,466,431 Rls. 95,462 $
10 12 1394 سرخس امارات متحده عربي 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 186,690 1,782,404,754 Rls. 59,509 $
مجموع کل
427,076,299,045 ريال
مجموع کل
14,378,856 دلار
[1]