آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس تركمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 14,958 16,598,955,853 Rls. 559,081 $
2 12 1394 سرخس تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 129,120 3,152,968,443 Rls. 111,582 $
3 12 1394 سرخس تركمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 303,050 2,225,339,142 Rls. 75,917 $
4 12 1394 سرخس تركمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 19,525 557,200,200 Rls. 18,600 $
مجموع کل
22,534,463,638 ريال
مجموع کل
765,180 دلار
[1]