آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,235,267 116,108,132,319 Rls. 3,843,670 $
2 12 1394 سرخس ترکيه 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 75,132 82,391,873,976 Rls. 2,823,687 $
3 12 1394 سرخس ترکيه 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 520,000 39,768,136,686 Rls. 1,317,524 $
4 12 1394 سرخس ترکيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 343,789 29,266,504,356 Rls. 975,328 $
5 12 1394 سرخس ترکيه 14042000 لينتر پنبه 855,138 9,598,313,933 Rls. 340,052 $
6 12 1394 سرخس ترکيه 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 10,440 4,248,637,048 Rls. 144,874 $
7 12 1394 سرخس ترکيه 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيد(Phadealus Vulgaris) 92,000 3,221,523,704 Rls. 107,467 $
8 12 1394 سرخس ترکيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 13,938 2,695,781,358 Rls. 89,312 $
9 12 1394 سرخس ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 34,523 2,188,628,426 Rls. 75,317 $
10 12 1394 سرخس ترکيه 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 44,000 2,125,945,700 Rls. 71,197 $
11 12 1394 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,014 1,805,250,059 Rls. 59,808 $
12 12 1394 سرخس ترکيه 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 60,000 1,401,880,152 Rls. 47,952 $
مجموع کل
294,820,607,717 ريال
مجموع کل
9,896,186 دلار
[1]