آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس جمهوري كره 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 20,523,018 1,307,423,573,857 Rls. 43,779,438 $
2 12 1394 سرخس جمهوري كره 10039000 جو باستثناي بذر 23,168,247 164,655,064,231 Rls. 5,489,738 $
3 12 1394 سرخس جمهوري كره 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 494,750 56,443,938,920 Rls. 1,885,020 $
4 12 1394 سرخس جمهوري كره 31022100 سولفات آمونيوم 2,647,400 19,770,053,951 Rls. 672,199 $
5 12 1394 سرخس جمهوري كره 10011910 گندم دامي 1,750,000 11,961,652,400 Rls. 399,188 $
6 12 1394 سرخس جمهوري كره 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 857,604 11,087,026,817 Rls. 396,532 $
7 12 1394 سرخس جمهوري كره 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 378,000 8,379,480,200 Rls. 277,843 $
8 12 1394 سرخس جمهوري كره 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 117,400 5,615,457,103 Rls. 195,563 $
9 12 1394 سرخس جمهوري كره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 650,000 4,771,762,320 Rls. 157,943 $
مجموع کل
1,590,108,009,799 ريال
مجموع کل
53,253,463 دلار
[1]