آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 26,624,589 246,503,162,087 Rls. 8,237,402 $
2 12 1394 سرخس سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 19,999,750 177,191,786,522 Rls. 6,143,672 $
3 12 1394 سرخس سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 5,453,811 36,855,203,863 Rls. 1,227,026 $
4 12 1394 سرخس سوئيس 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 5,293,100 29,818,659,172 Rls. 1,002,288 $
5 12 1394 سرخس سوئيس 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,664,000 29,516,918,470 Rls. 991,068 $
6 12 1394 سرخس سوئيس 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 952,200 7,588,319,850 Rls. 253,197 $
مجموع کل
527,474,049,964 ريال
مجموع کل
17,854,654 دلار
[1]