آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سرخس چين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,003,803 172,003,575,630 Rls. 5,864,322 $
2 12 1394 سرخس چين 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 3,999,640 35,343,228,737 Rls. 1,225,474 $
3 12 1394 سرخس چين 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 325,817 31,551,362,277 Rls. 1,102,399 $
مجموع کل
238,898,166,644 ريال
مجموع کل
8,192,196 دلار
[1]