آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 89,357 44,354,669,978 Rls. 1,569,087 $
2 12 1394 سمنان ايتاليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 60,088 4,584,328,588 Rls. 158,591 $
3 12 1394 سمنان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 6,867 3,976,364,171 Rls. 134,058 $
4 12 1394 سمنان ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 20,043 3,412,262,720 Rls. 114,745 $
5 12 1394 سمنان ايتاليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,341 3,173,307,365 Rls. 105,101 $
6 12 1394 سمنان ايتاليا 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,200 2,861,617,787 Rls. 95,524 $
7 12 1394 سمنان ايتاليا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,000 1,770,876,000 Rls. 58,634 $
8 12 1394 سمنان ايتاليا 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 20,598 1,595,224,138 Rls. 52,989 $
9 12 1394 سمنان ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 25,000 836,032,284 Rls. 29,587 $
10 12 1394 سمنان ايتاليا 29151200 املاح اسيد فرميك 48,000 804,449,275 Rls. 27,400 $
11 12 1394 سمنان ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 665 785,337,200 Rls. 26,011 $
12 12 1394 سمنان ايتاليا 32072010 لعابکها 1,405 535,575,006 Rls. 18,388 $
13 12 1394 سمنان ايتاليا 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 580 390,627,624 Rls. 13,082 $
14 12 1394 سمنان ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 180 362,615,000 Rls. 12,041 $
15 12 1394 سمنان ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 800 311,007,652 Rls. 10,416 $
16 12 1394 سمنان ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 250 248,297,400 Rls. 8,250 $
17 12 1394 سمنان ايتاليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 45 206,914,500 Rls. 6,875 $
18 12 1394 سمنان ايتاليا 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 450 148,119,432 Rls. 4,960 $
19 12 1394 سمنان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 75 61,483,150 Rls. 2,111 $
مجموع کل
70,419,109,270 ريال
مجموع کل
2,447,849 دلار
[1]