آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان چين 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 635,853 88,050,572,552 Rls. 2,965,247 $
2 12 1394 سمنان چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 621,111 49,559,347,000 Rls. 1,709,268 $
3 12 1394 سمنان چين 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 17,400 39,729,408,758 Rls. 1,390,034 $
4 12 1394 سمنان چين 98842920 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 15% تا كمتر از 24% 201,206 23,840,762,910 Rls. 833,302 $
5 12 1394 سمنان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 119,476 20,701,847,806 Rls. 707,243 $
6 12 1394 سمنان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,600 9,600,609,288 Rls. 321,198 $
7 12 1394 سمنان چين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 92,737 7,422,532,349 Rls. 254,833 $
8 12 1394 سمنان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 34,475 5,703,418,091 Rls. 190,557 $
9 12 1394 سمنان چين 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 25,238 4,970,442,898 Rls. 169,094 $
10 12 1394 سمنان چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 13,800 4,602,297,500 Rls. 152,500 $
11 12 1394 سمنان چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 42,754 3,448,416,173 Rls. 117,962 $
12 12 1394 سمنان چين 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 12,256 2,996,939,389 Rls. 102,204 $
13 12 1394 سمنان چين 84821000 بلبرينگ. 5,976 2,329,292,138 Rls. 77,766 $
14 12 1394 سمنان چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 2,700 2,303,336,448 Rls. 76,373 $
15 12 1394 سمنان چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 29,305 2,262,927,974 Rls. 75,428 $
16 12 1394 سمنان چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 42,180 1,780,399,792 Rls. 61,370 $
17 12 1394 سمنان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,264 1,572,965,700 Rls. 55,666 $
18 12 1394 سمنان چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 40,000 1,393,178,252 Rls. 46,507 $
19 12 1394 سمنان چين 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 46,210 1,321,452,126 Rls. 44,489 $
20 12 1394 سمنان چين 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 22,623 1,279,785,791 Rls. 43,886 $
21 12 1394 سمنان چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 23,287 1,219,122,384 Rls. 40,423 $
22 12 1394 سمنان چين 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 44,000 1,168,824,197 Rls. 41,294 $
23 12 1394 سمنان چين 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 11,979 1,022,365,775 Rls. 36,181 $
24 12 1394 سمنان چين 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 15,000 1,022,280,000 Rls. 33,874 $
25 12 1394 سمنان چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,970 984,021,917 Rls. 33,483 $
26 12 1394 سمنان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 10,845 975,060,995 Rls. 32,549 $
27 12 1394 سمنان چين 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 8,000 834,425,370 Rls. 28,542 $
28 12 1394 سمنان چين 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 10,150 732,678,785 Rls. 24,661 $
29 12 1394 سمنان چين 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 7,000 646,362,233 Rls. 22,961 $
30 12 1394 سمنان چين 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,367 616,051,769 Rls. 21,235 $
31 12 1394 سمنان چين 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 2,340 564,347,300 Rls. 18,700 $
32 12 1394 سمنان چين 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 4,155 558,488,566 Rls. 18,891 $
33 12 1394 سمنان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,718 497,256,827 Rls. 16,737 $
34 12 1394 سمنان چين 84411000 ماشينهاي برش 11,500 445,512,355 Rls. 15,826 $
35 12 1394 سمنان چين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 5,100 417,240,350 Rls. 13,856 $
36 12 1394 سمنان چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 7,713 361,134,480 Rls. 12,172 $
37 12 1394 سمنان چين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 3,500 336,964,488 Rls. 11,241 $
38 12 1394 سمنان چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,070 321,534,781 Rls. 10,822 $
39 12 1394 سمنان چين 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 200 312,558,000 Rls. 10,520 $
40 12 1394 سمنان چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 2,012 271,704,202 Rls. 9,099 $
41 12 1394 سمنان چين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,100 189,482,592 Rls. 6,321 $
42 12 1394 سمنان چين 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 15,205 168,716,800 Rls. 5,600 $
43 12 1394 سمنان چين 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 890 166,794,322 Rls. 5,879 $
44 12 1394 سمنان چين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 490 163,658,020 Rls. 5,769 $
45 12 1394 سمنان چين 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,446 131,974,181 Rls. 4,559 $
46 12 1394 سمنان چين 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 270 101,253,750 Rls. 3,512 $
47 12 1394 سمنان چين 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 1,800 95,966,445 Rls. 3,409 $
48 12 1394 سمنان چين 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,186 58,357,936 Rls. 1,937 $
49 12 1394 سمنان چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 360 31,119,825 Rls. 1,101 $
مجموع کل
289,285,191,580 ريال
مجموع کل
9,886,083 دلار
[1]