آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سنندج امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 49,295 90,449,595,990 Rls. 3,200,962 $
2 12 1394 سنندج امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 49,269 10,196,794,352 Rls. 356,886 $
3 12 1394 سنندج امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,212 3,677,817,186 Rls. 123,105 $
مجموع کل
104,324,207,528 ريال
مجموع کل
3,680,953 دلار
[1]